logo19
Лис
2021

Педагогічна практика

18 листопада 2021 р. у формі відеоконференції на платформі Google Meet, за
ініціативи професора Олени КУЛЬБАБСЬКОЇ, відбувся розширений захист
педагогічної (асистентської та шкільної) практики магістрантів 2 курсу спец.
014.01 Середня освіта (українська мова та література) Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича.
З успішним завершенням важливого етапу професійного становлення
майбутніх учителів-україністів привітала присутніх гарант освітньо-
професійної програми – доктор філологічних наук, завідувач кафедри історії
та культури української мови Наталія КОЛЕСНИК, закцентувавши особливу
увагу магістрантів на прагнення професорсько-викладацького складу
факультету оновлювати ОПП та навчальні плани з огляду на запити
сьогодення.
У фаховому спілкуванні з практикантами взяли участь доктор філологічних
наук, професор кафедри сучасної української мови Олена КУЛЬБАБСЬКА;
кандидат філологічних наук, асистент кафедри української літератури
Світлана ВАРДЕВАНЯН; кандидат філологічних наук, асистент  кафедри
історії та культури української мови Галина АРТЕМЕНКО, які входять до
групи забезпечення ОП. У виступах спікерок ішлося про необхідність
урахування висловлених міркувань, зауважень, рекомендацій усіх здобувачів
вищої освіти, роботодавців і стейкхолдерів щодо організації педагогічної
практики в очній, дистанційній та змішаній формах для досягнення
ефективних результатів навчання, а в майбутньому для виформування
професійної компетентності вчителя-словесника Нової української школи.
Магістрантки презентували назагал матеріали педагогічної практики, у яких
узагальнили досвід навчальної, навчально-виховної, науково-дослідницької
діяльності та профорієнтаційної роботи у ЗЗСО Чернівців і Чернівецької
області (с. Зеленів Вижницького району, с. Горбівці Глибоцького району,
с. Ганьківці Снятинського району), м. Коломиї та Хмельницького, а також
жваво обговорювали психологічні та педагогічні аспекти спілкування з
учителями та учнями, технічне оснащення баз практики, переваги й недоліки
дистанційного та змішаного форматів навчання.
Під час захисту прозвучали й зауваження-пропозиції від магістрантів, які
навчаються за ОПП, зокрема:
збільшити в навчальному плані  кількість кредитів на практичну підготовку
магістрантів, оскільки такий вид навчально-педагогічної роботи надає
студентам змоги спробувати себе в ролі як учителя, так і викладача,
навчитися оцінювати нетипові навчально-педагогічні ситуації, аналізувати
методичний інструментарій та проводити уроки, лекції, практичні й
семінарські заняття відповідно до сучасних педагогічних вимог;
скоригувати теми для самостійної роботи з дисциплін методичного
спрямування;
звернути увагу на підготовку випускників спеціальності 014.01 Середня
освіта (українська мова та література) до роботи в НУШ.
Цікавою була дискусія щодо окремих освітніх компонент – «Методики
викладання української мови в ЗВО», «Методики викладання української

літератури у ЗВО», асистентської практики як складника практичної
підготовки студентів. На думку магістрантів,  зміст цих та інших навчальних
дисциплін передовсім має на меті
забезпечити конкурентоспроможність фахівців на ринку праці, сформувати
високий рівень педагогічної майстерності майбутнього вчителя та викладача
української мови й літератури, психологічно адаптувати студентів до
реальних умов провадження освітньої діяльності в базових і профільних
закладах середньої освіти, а також у закладах професійної та фахової
передвищої освіти.

Вітаємо магістрантів з успішним захистом,
бажаємо не втрачати запалу до вчительської праці!

Залишити коментар

*

captcha *