logoПоложення про факультет

П О Л О Ж Е Н Н Я

про філологічний факультет

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 1. Філологічний факультет є навчально-науковим структурним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (далі – Університету), який здійснює фахову підготовку студентів за напрямом «Філологія» і «Журналістика» та аспірантів і докторантів за відповідними спеціальностями факультету.
 2. Питання про ліквідацію, реорганізацію філологічного факультету розглядають Вчена рада факультету та Вчена рада Університету. За поданням ректора відповідне рішення ухвалює Міністерство освіти і науки України.
 3. Філологічний факультет має право на ухвалення самостійних рішень у межах повноважень, визначених чинним законодавством та Статутом Університету. Факультет має круглу печатку зі своєю назвою.
 4. Фінансування діяльності філологічного факультету здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, надання платних навчальних послуг, державних і міжнародних грантів, спонсорів тощо.
 5. Основними напрямами діяльності факультету є:

– навчальна діяльність у межах концепції освітньої діяльності Університету з підготовки спеціалістів за напрямами 035 – «Філологія», 032 – «Журналістика»;

– створення та розгортання системи дистанційного навчання з використанням сучасних інформаційних технологій;

– створення та розвиток бази матеріально-технічного забезпечення підготовки студентів та науково-дослідної і методичної роботи викладачів;

– організація, проведення та координація комплексних наукових досліджень та розробок у філологічній, журналістській сферах в Університеті та їх методологічного забезпечення;

– організація міжнародного співробітництва як в галузі підготовки фахівців, так і в проведенні комплексних наукових досліджень;

– проведення культурно-просвітницької роботи серед різних верств населення та профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді.

 1. Філологічний факультет забезпечує громадянам України, громадянам інших країн та особам без громадянства можливість здобуття вищої освіти на рівні державних вимог відповідно до Закону України «Про освіту».
 2. Філологічний факультет здійснює підготовку кадрів з відривом і без відриву від виробництва. Підготовка, підвищення кваліфікації і перепідготовка кадрів здійснюється за державним замовленням та на договірній основі із зацікавленими державними установами, а також установами, організаціями та підприємствами усіх форм власності та фізичними особами.
 3. Філологічний факультет здійснює навчання громадян зарубіжних країн за міжурядовими угодами і контрактами з організаціями та приватними особами.
 4. Відповідно до четвертого рівня акредитації, що його має Університет, а також згідно з ліцензованим обсягом державного замовлення, філологічний факультет:

– готує на основі загальної середньої освіти фахівців з базовою вищою освітою (бакалавр);

– готує на основі базової вищої освіти фахівців з повною вищою освітою (спеціаліст або магістр); – готує в установленому порядку фахівців із присудженням наукових ступенів кандидата наук;

– здійснює підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів фахівців з повною вищою освітою. 10.Філологічний факультет організовує працевлаштування випускників, підготовлених за держзамовленням.

 1. Порядок організації навчального процесу, форм навчання та контролю знань студентів, порядок їх атестації, тривалість канікул встановлюється Міністерством освіти і науки України. 12. Основними структурними підрозділами факультету є кафедри, центри та лабораторії. До складу факультету можуть також входити науково-дослідні інститути та ін. Структурні підрозділи факультету створюються, реорганізуються і ліквідуються відповідно до Статуту Університету.

13.Факультет об’єднує кафедри: сучасної української мови, історії та культури української мови, української літератури, журналістики, зарубіжної літератури та теорії літератури, слов’янської філології та порівняльного літературознавства, румунської та класичної філології, які здійснюють фахову підготовку студентів філологічного факультету та забезпечують викладання відповідних курсів на інших факультетах університету.

 1. Керівництво філологічним факультетом здійснює декан, який призначається ректором за пропозицією Вченої ради факультету та університету з числа професорів або найдосвідченіших доцентів. Деканом може бути призначена особа, яка має вчене звання доцента / професора, науковий ступінь кандидата / доктора наук та стаж науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації не менше, ніж п’ять років.
 2. Декан має заступників з навчально-методичної, навчально-виховної та з наукової роботи та міжнародних зв’язків. Заступники декана призначаються ректором за поданням декана.
 3. Для розгляду основних питань діяльності факультету створюється Вчена рада.

Вчена рада факультету:

– розглядає Положення про факультет, вносить пропозиції про зміни та доповнення до цього Положення та подає їх на розгляд Вченої ради університету;

– розглядає плани розвитку факультету, стан навчальної, наукової, міжнародної, виробничої та виховної діяльності;

– затверджує робочі навчальні плани та зміни до них, навчальні плани спеціалізацій, програми базових та спеціальних курсів;

– рекомендує педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників до присвоєння їм вчених та почесних звань;

– заслуховує звіти завідувачів кафедр та рекомендує осіб на посади завідувачів кафедр, що входять до складу факультету;

– затверджує теми наукових досліджень та звіти про їх виконання;

– розглядає питання створення та розвиток навчально-виробничих баз фахової підготовки студентів;

– розглядає питання про зміни у структурі факультету, створення, реорганізації та ліквідації факультету, пропонує структуру інституту, наукового підрозділу. Вчена рада факультету функціонує в рамках повноважень, визначених Статутом університету. До Вченої ради факультету входять: декан (голова), заступники декана, завідувачі кафедр, по одному представнику профспілкових організацій співробітників та студентів, вчений секретар та по два представники від кожної кафедри. Склад Вченої ради факультету затверджується наказом ректора терміном на 3 роки. Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 складу Ради. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх відкритим або таємним голосуванням.

17.Для розв’язання найбільш важливих питань роботи філологічного факультету можуть бути скликані загальні збори факультету. Загальні збори скликаються за ініціативою декана, Вченої ради факультету або третини працівників факультету.

18.Діяльність філологічного факультету регламентується чинним законодавством України, Статутом університету та цим Положенням.