logo“Середня освіта (Українська мова і література)”

Цілі та особливості освітньо-професійної програми.

Програмні результати навчання.

Компоненти освітньо-професійної програми.

Освітньо-професійну програму “Українська мова та література” (спец. “Середня освіта (Українська мова і література)” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій (Постанова Кабінету Міністрів України №1341 від 23.11.2011 р., зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України №509 від 12.06.2019 р., №519 від 25.06.2020 р.), Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти (наказ МОНУ №584 від 30.04.2020 р.), стандартів і рекомендацій із забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти, локальних документів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (далі ‒ ЧНУ)  та ін.

В ОПП враховано професійний стандарт за професіями “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”, «Вчитель закладу загальної середньої освіти», “Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)”, Концепцію розвитку педагогічної освіти, Національну рамку кваліфікацій, Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм в ЧНУ та Положення про гаранта освітньої програми ЧНУ.

При розробленні програми було враховано запити регіонального та національного ринків праці, запит суспільства на кваліфіковані педагогічні кадри для впровадження концепції «Нова українська школа». Перший проєкт освітньо-професійної програми підготувала робоча група  філологічного та педагогічного факультетів, і після обговорення на випускових кафедрах затвердила Вчена рада Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол № 8 від 26 червня 2017 р.). Ліцензію на підготовку фахівців із зазначеної предметної спеціальності було отримано 2016 р. (наказ МОН № 1565 від 19.12.2016 р.).

Упродовж 2017–2020 рр. проведено  аналіз проміжних результатів, доопрацьовано та вдосконалено ОПП.

2018 року ОПП було відкориговано відповідно до Методичних рекомендацій з розроблення освітніх програм (наказ МОН України від 29.03.2018 р. № 206).

ОПП “Українська мова та література”, 2018 р.

У 2020 році відбувся перегляд ОПП в частині вибіркових освітніх компонентів.

Упродовж лютого-червня 2022 р. за результатами аналізу внутрішнього контролю, опитування студентів, науково-педагогічних працівників, пропозицій стейкхолдерів було затверджено ОПП “Українська мова та література” (2022 р.), оновлено склад проєктної групи.

На проєкт ОПП надійшла низка рецензій

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України Георгій ФІЛІПЧУК.

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Мирослава ВОВК.

Директор Чернівецького ліцею №22 імені А. Кохановського Чернівецької міської ради, вчитель української мови та літератури вищої категорії, вчитель-методист Олександра Бабій.

Заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель української мови та літератури Чернівецького ліцею №9 Чернівецької міської ради Ольга Лаба.

Вчитель української мови та літератури Чернівецького ліцею №20 Чернівецької міської ради, кандидат філологічних наук Юлія Прокопчук.

Вчитель української мови та літератури ПЗ гімназії “Надія”, випускниця ОПП 2019 р. Олена Житар.

Вчитель української мови та літератури спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів ім. О.С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики Тернопільської області Тетяна Денис.

Здобувач освіти за ОПП (4 курс) Юлія Гулейчук.

Здобувач освіти за ОПП (2 курс) Еліна Руссу.

ОПП “Українська мова та література”, 2022 р.

Таблиця змін в ОПП “Українська мова та література”.

У травні 2023 р. ОПП отримала умовну (відкладену) акредитацію строком на 1 рік. У травні-червні програму було доопрацьовано, враховано всі зауваження, які висловили експерти НАЗЯВО.

На проєкт ОПП 2023 року надійшли такірецензії:

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Мирослава ВОВК.

Заступник директора з навчальної роботи Комунальної обласної спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів “Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей”, вчитель української мови та літератури, кандидат філологічних наук Ірина ТАРАНГУЛ.

Головний спеціаліст відділу дошкільної освіти Управління освіти Чернівецької міської ради, випускниця ОПП 2022 року Юлія ГУЛЕЙЧУК.

За результатами акредитації й обговорення в ОПП було внесено низку змін:
Таблиця змін

29 червня 2023 року Вчена рада затвердила ОПП “Українська мова та література” (спец. 014 “Середня освіта (Українська мова і література)”) другого (бакалаврського) рівня вищої освіти (протокол №6 від 29 червня 2023 року); введено в дію наказом ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича №262 від 29 червня 2013 року.