logoНаукові студентські гуртки

ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ГУРТКІВ НА ФІЛОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

На філологічному факультеті при кафедрі історії та культури української мови діє міжгалузевий Центр славістичних студій як наукова, культурно-освітня організація, що об’єднує не тільки досвідчених науковців різних галузей, зацікавлених у розвитку україно-центрально-східноєвропейських зв’язків зі слов’янськими країнами в сфері науки, культури, освіти, у просвітницькій діяльності, а також – і студентську молодь.

З метою: 1) сприяння вивченню слов’янських мов, культури, історії, літератури, економіки слов’янських народів, а також – розвитку й зміцненню прямих контактів із науковими, культурними установами та громадськими організаціями, діяльність яких спрямована на зміцнення співпраці зі слов’янськими країнами, включаючи відповідні офіційні заклади та установи, акредитовані в Україні (посольства, консульства, представництва, інформаційні та культурні осередки тощо); 2) розширення існуючих та розвитку нових наукових, освітніх та культурних зв’язків ЧНУ зі слов’яномовними країнами Центральної та Східної Європи; 3) розповсюдження різноманітної інформації, що може становити інтерес для науковців, студентської молоді та інших зацікавлених осіб стосовно можливостей співпраці, отримання ґрантів, стипендій, наявності програм для стажування та досліджень, обміну тощо; 4) допомоги в підготовці проектів та координації спільних дій; 5) популяризації й вивчення мови, історії та культури слов’янських країн центрально-східноєвропейського реґіону в Україні, з одного боку, а також активного поширення різноаспектної мовно-культурно-наукової інформації про Україну в названому геополітичному просторі – з іншого; 6) сприяння створенню необхідних умов для реалізації інтелектуального потенціалу українських учених та науковців центрально-східноєвропейських країн у різних сферах знань шляхом розробки й втілення спільних міжнародних проектів і програм Євросоюзу та Єврокомісії; 7) розвитку та поглиблення співпраці з Вишеградським фондом і Консорціумом Варшавського університету і західноукраїнських університетів, а також – зі славістичними осередками вузів-партнерів країн Центрально-Східної Європи.

Кафедра сучасної української мови

У межах науково-пізнавальної діяльності студентів на кафедрі сучасної української мови діє науковий гурток української мови, який має на меті поглибити знання з проблемних питань лінгвістики, а також випрацювати у студентів навички наукової роботи. До гуртка залучені студенти 3–5 курсів, хоча на засіданнях, що регулярно проводяться, запрошуються і студенти 1-2 курсів. Засідання гуртка присвячені різноаспектним проблемам та знаменним подіям у мовознавчому науковому житті. У контексті гурткової роботи проводиться щорічний факультетський конкурс „Ваша величносте Грамотність”, а також члени гуртка беруть участь у міжнародних конкурсах (Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Т. Шевченка та Міжнародний конкурс знавців української мови імені П. Яцика, Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з української мови, літератури (у т.ч. методики їх викладання).

Студенти кафедри сучасної української мови беруть участь у студентській науковій конференції, що відбувається у квітні-травні кожного року в ЧНУ. В опублікованих матеріалах конференції (Секція „Філологічні науки”) молоді автори роблять спробу знайти підходи до розв’язання й обґрунтування актуальних питань українського мовознавства, репрезентувати власне бачення лінгвістичних проблем, що їх обрано об’єктом опису в курсових, дипломних та магістерських роботах (2010 – 32 учасники; 2011 – 31 учасник; 2012 – 25 учасників). У червні 2011р студенти взяли активну участь у Всеукраїнських наукових читаннях „Діалектна мова : сучасний стан і перспективи дослідження”, присвячених пам’яті діалектолога В.Прокопенко (7 учасників). 28 листопада 2012 р. троє студентів виступили з доповідями на Всеукраїнській науковій конференції „Актуальні проблеми синтаксису : сучасний стан і перспективи дослідження”, присвяченій 100-річчю від дня народження професора І. І. Слинька.

Мета і основні завдання – гурток створений з метою виявлення й заохочення обдарованої студентської молоді, сприянню її наукової діяльності; завданнями гуртка є періодично проводити засідання гуртка згідно з графіками; ознайомлювати студентів з новинками лінгвістичної літератури, з пріоритетними напрямками розвитку сучасної лінгвістики та з напрямками науково-методичної роботи кафедри сучасної української мови, а також філологічного факультету загалом; залучати до організаційних моментів проведення гуртка магістрів, аспірантів та викладачів кафедри; періодично заслуховувати на засіданнях гуртка студентські наукові розвідки; організовувати наукові читання з нагоди ювілейних дат відомих філологів.

Очікувані результати – підвищення рівня наукової лінгвістичної компетентності студентів; покращення пошуково-дослідницьких навичок; заохочення до постійного вдосконалення наукової ерудиції в галузі лінгвістики; участь членів гуртка у Всеукраїнських та Міжнародних філологічних конкурсах, олімпіадах, конференціях; одноосібні публікації студентів у збірниках молодих науковців, а також у фахових виданнях у співавторстві з науковими керівниками.

Наукова робота студентів кафедри журналістики

Студенти кафедри журналістики беруть активну участь у Студентській науковій конференції Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича. За останні роки у «Матеріалах конференції» опубліковано 47 студентських наукових тез. Студенти брали участь у Всеукраїнських студентських конференціях (Київ-2009, Львів-2010) та міжнародних конференціях (Краків-2010). Мають спільні наукові публікації з викладачами (Василик Л.Є., Попович Ю.О. – у «Віснику Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія Соціальні комунікації»).

Щорічно вони є учасниками Всеукраїнської олімпіади з журналістики (Суми-2011, Херсон-2012), отримують відзнаки (Бічер Ірина нагороджена Грамотою за краще написання журналістського репортажу та створення образного ряду).

На кафедрі журналісти діє науковий гурток «Актуальні проблеми сучасних медіа-студій». Отримані наукові знання та практичну складову фаху студенти закріплюють на факультативах радіожурналістики та тележурналістики, у виданні “Newформати”, на сайті кафедри reporter.cv.ua та на сайті ЧНУ www.chnu.edu.ua, у друкованих та Інтернет-видань, на радіо та телебаченні міста та області.

Науково-дослідна робота студентів кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Тому кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури приділяє значну увагу залученню найбільш здібних і талановитих студентів до діяльності наукового гуртка „Актуальні питання зарубіжної літератури та теорії літератури”, який функціонує на кафедрі з вересня 2004 року. На засіданнях гуртка, які відбуваються двічі на місяць, її члени спільно працюють над наукової тематикою кафедри, обговорюють доповіді та беруть активну участь у дискусіях з тих чи інших питань. Також періодично здійснюється випуск літературних тематичних стінгазет. Студенти обмінюються досвідом, найкращі з них рекомендуються до вступу до навчання в магістратурі та аспірантурі. Їхні доповіді виходять друком у Матеріалах студентських наукових конференцій Чернівецького національного університету, у серії „Філологічні науки”. Наприклад, у 2010 році у роботі студентської наукової конференції взяло участь 17 студентів, у 2011 році – 16, у 2012 році – 13.

Разом із викладачами кафедри студенти виступають із доповідями на Міжнародних конференціях: Міжнародний науковий симпозіум „Візуалізація образу дитини у літературі”, м. Львів, 2010 р.; 8-ая Международная конференция, Проблемы поэтики II. Tворческоe наследиe Н.В. Гоголя, г. Брно, Чешская Республика, 2010 р.; Міжнародна науково-практична конференція „Література для дітей та юнацтва як основа для еволюції національної соціокультурної політики України”, 2011 р.; Международная научно-практическая конференция „Русская литература и методика ее преподавания в современном поликультурном пространстве: автор – жанр – стиль”, Брест (Беларусь), 2012 р.

Також ще будучу магістрантами, наукові розвідки гуртківців виходять друком у одних з найдавніших вітчизняних та міжнародних фахових виданнях.

Також члени гуртка беруть активну участь у різноманітних олімпіадах. У 2010 р. студентка 5-го курсу Вільчанська Ю.Ю. брала участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з російської мови та літератури, що проходив в Івано-Франківську.

Діяльність студентського наукового гуртка “Переклад як феномен міжмовної та міжкультурної комунікації” кафедри слов’янської філології та порівняльного літературознаства

У студентів спеціальності “Переклад (російсько-український)” є можливість не лише плідно підготуватися з професійної діяльності, а й розширити свій світогляд, що є позитивним для майбутнього перекладача, оскільки у своїй роботі він може мати справу з різними видами перекладу в різних сферах життєдіяльності. З цією метою на кафедрі у 2003 році створено і функціонує студентський науковий гурток «Переклад як феномен міжмовної та міжкультурної комунікації». Засідання гуртка відбувається двічі на семестр. На студійних заняттях обговорюють актуальні проблеми з кафедральної тематики. Зокрема, у доповідях студентів висвітлюються сучасні проблеми перекладознавства – відтворення національно-маркованих одиниць близькоспоріднених мов, майстерність та перекладацька спадщина теоретиків перекладу, міждисциплінарні зв’язки перекладу в діалозі мов та культур, жанрово-стилістичні аспекти перекладу тощо.

Окрім того, не залишаються поза увагою питання загальнокультурного значення. Так, на засіданнях гуртка (жовтень 2010 р., грудень 2011 р.). Обговорювалися доповіді, приурочені знаменним датам – 140-річчю від дня народження О.О. Потебні, 210-річчю В.Даля, пам’яті О.Пушкіна та В.Висоцького (2013 р.). Виступи студентів на засіданнях гуртка неодноразово стають базою для майбутніх досягнень у написанні дипломних та магістерських робіт, матеріалами для написання наукових статей у збірниках студентських конференцій.

Діяльність літературної студії імені Степана Будного

Університетська літстудія імені Степана Будного продовжує працювати двічі на місяць у складі 15-20 студентів, в основному філологів, але, крім них, її заняття відвідували в різні роки деякі студенти факультету іноземних мов, окремі історики, географи, біологи та ін. Переважно це студенти стаціонару, але траплялися й заочники (наприклад., С. Луцяк) та слухачі малої академії. Мінімальна частина занять відбувалася при наявності 5-7 осіб, але одного разу (26.10.2010 р., коли була зустріч із професором і письменником П. В. Рихлом) число слухачів (студентів і викладачів) сягнуло 50 чоловік.

Форми роботи літстудії різні.

Як правило, немалою популярністю користуються зустрічі з відомими та досвідченими літераторами, які діляться „секретами” художнього творення – оригінального та перекладного. А в зазначені роки виступали перед літстудійцями члени НСПУ буковинці Віталій Колодій, Мірча Лютик, Борис Бунчук, Володимир Вознюк, Мирослав Лазарук, Іван Нагірняк, Василь Довгий, Богдан Мельничук, письменники з Харкова Степан Сапеляк і Дмитро Панцир, член НСПУ з Косова Микола Близнюк, автори низки гумористичних книжок Андрій Фаріон з Чернівців та Іван Бурмей з Хотина, а ще інтерпретатор з ряду іноземних мов, автор поважної книги перекладів доцент університету Валерій Лавренов.

Літстудійці брали діяльну участь у низці резонансних імпрез, серед яких презентація книги спогадів „Буковинський Златоуст Анатолій Добрянський” (27 вересня 2010 р.), літературний вечір з нагоди 75-річчя письменника і вченого Богдана Мельничука (21 лютого 2012 р.), літературно-музична академія, присвячена 80-річчю від народження Михайла Ткача (4 грудня 2012 р.) і проведена силами кафедр музики та української літератури.

Основне ж у роботі літстудії – писання, обговорення і готування до друку творів. За ці роки з’явилася низка випусків „газети в газеті” „Сонячні кларнети” – додатку до „Університетського вісника”. Літстудійці часто друкувалися в літературній сторінці „Федьковичева криниця”, яку минулого року щомісяця подавала газета „Буковина”, в журналі „Українська ластівка” і в „Буковинському журналі”. Минулого року Світлана Телешман видала у найкращому чернівецькому видавництві „Букрек” чудову книгу „Пісня Михайла Ткача”, а в київському журналі „Слово і Час”, який має читачів у всьомусвіті, – велику (1 друк. арк.) статтю про цього поета. Щойно вийшла книжка Антоніни Аністратенко про Василя Кожелянка, знаного в Україні та в ряді інших країн. Іванна Стеф’юк за публікацію циклу новел у журналі „Золота пектораль” та електронний варіант книги з творами цього жанру успішно пройшла перший етап прийому до лав Національної Спілки письменників України.

Серед інших активних молодих літераторів – Ірина Вівчар, Микола Гуцуляк, Ірина Боднар, Марія Ящук, Анастасія Карпова.

В останні місяці з припиненням виходу „Сонячних кларнетів”, як і всього „Університетського вісника”, завдано дошкульного удару по літературній справі в університеті. До речі, на ній не економили навіть у тоталітарні часи. Треба отямитися!

Діяльністьстудентського наукового гуртка «Богдан Петричейку Хашдеу»

При кафедрі румунської та класичної філології функціонує науковий гурток «Богдан Петричейку Хашдеу» (керівник асистент Ф.Д. Вринчану), беручи участь в якому студенти, що мають бажання займатись науковою роботою, проводять під керівництвом викладачів кафедри свої дослідження. Гурток відвідують приблизно 35 студентів I-V курсів. Метою роботи студентського наукового гуртка є поглиблення знань із проблемних питань лінгвістики, а також формування у студентів навичок наукової роботи. виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів; поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю студентів; залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності. Основними завданнями студентського наукового гуртка є: організація науково-дослідної роботи студентів, поглиблене вивчення студентами румунської мови та літератури.

Засідання студентського наукового гуртка проводяться не рідше одного разу на місяць з обговоренням підсумків наукових робіт, реферативних повідомлень та ін. Членом студентського наукового гуртка може бути будь-який студент, який хоче поглибити свої знання з предмету і набути навичок дослідницької роботи.

Так, у 2013 році в роботі наукового гуртка взяли участь 26 студентів ІІІ, IV,V курсів кафедри румунської та класичної філології. За цей період усі студенти-науковці виконували наукову роботу згідно з науковою проблематикою кафедри. Всі студентські доповіді було виголошено й обговорено за усталеним графіком. Засідання гуртка були присвячені різноаспектним проблемам і знаменним подіям у мовознавчому науковому житті. Студенти гуртка брали участь у студентській конференції, виступали з доповідями, публікували тези у збірнику матеріалів наукової конференції.