logo



Положення про Вчену раду філологічного факультету

Положення про Вчену раду філологічного факультету

 Вчену раду філологічного факультету утворено на виконання приписів ч. 7 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004) і п. 6.22. Статуту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (прот. № 1 від 25 квітня 2016 року).

Вчена рада філологічного факультету є колегіальним органом факультету.

Вчену раду факультету очолює її голова – декан факультету. До складу вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідуючі кафедрами, голова профбюро факультету, голова студентського профбюро факультету, голова студентської парламентської групи факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, доцентів, докторів, кандидатів наук, виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на постійній основі. Виборні представники обираються органом громадського самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради мають складати науково-педагогічні працівники факультету.

Повноваження Вченої ради факультету:

1) Визначає загальні напрями наукової, міжнародної та науково-педагогічної роботи факультету;

2) Розглядає плани наукової, міжнародної та науково-педагогічної діяльності факультету, програми кадрового забезпечення діяльності факультету, питання стосовно підготовки науково-педагогічних кадрів факультету;

3) Розглядає питання щодо стану наукової, міжнародної, науково-дослідної, навчальної, навчально-методичної, виховної та організаційної роботи на факультеті;

4) За поданням кафедр факультету розглядає та затверджує теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії, індивідуальні плани роботи аспірантів та здобувачів;

5) Здійснює постійний моніторинг написання дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук;

6) За поданням кафедр факультету затверджує списки наукових керівників аспірантів та здобувачів наукового ступеня доктора філософії, якими є, як правило, доктори наук (як виняток, доктори філософії, але вони можуть керувати роботою не більше ніж трьох здобувачів та аспірантів);

7) Розглядає обставини, які унеможливлюють вчасне завершення роботи над дисертацією на здобуття наукового ступеня, і визначає терміни, на які навчання в аспірантурі та докторантурі може бути подовжено (як правило, такі терміни не можуть перевищувати одного року);

8) За поданням кафедр факультету та за погодженням із Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених вносить пропозиції щодо відрахування аспіранта (здобувача наукового ступеня доктора філософії) за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, грубе порушення внутрішнього розпорядку, вчинення протиправних дій;

9) Розглядає питання підготовки та видання монографій, підручників, навчальних посібників та іншої наукової та навчально-методичної літератури і вносить пропозиції щодо рекомендації їх до друку Вченій раді, Науково-експертній раді, Науково-методичній раді;

10) Обирає з урахуванням пропозицій зборів науково-педагогічних працівників кафедр факультету за конкурсом таємним голосуванням на посади асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, професорів кафедр;

11) Розглядає питання про підтримку висунення науково-педагогічних працівників факультету на здобуття державних премій, нагород і відзнак.

12) Розглядає звіти про стан справ у підрозділах факультету;

13) Розглядає проекти навчальних програм та навчальних планів і вносить їх для розгляду і затвердження Вченій раді;

14) Вирішує питання організації навчально-виховного процесу на факультеті, співпраці з органами студентського самоврядування факультету;

15) Розглядає питання щодо стану успішності студентів факультету;

16) Розглядає та організовує виконання ухвал Вченої ради університету;

17) Розглядає та затверджує Регламент Вченої ради факультету, який вводиться в дію наказом ректора за поданням декана факультету;

18) Розглядає та затверджує положення про робочі та дорадчі органи факультету, які вводяться в дію наказом ректора університету за поданням декана факультету.

Рішення Вченої ради факультету вводяться в дію рішеннями декана факультету.

Рішення Вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою університету.

Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому були присутні 2 / 3 від загальної кількості членів Вченої ради.

Рішення Вченої ради вважається правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх.