logo20
Лют
2019

VLASTNÉ MENÁ V INTERDISCIPLINÁRNOM KONTEXTE Nitra, 10. – 12. 09. 2019

P O Z V Á N K A
na 21. SLOVENSKÚ ONOMASTICKÚ KONFERENCIU s názvom
VLASTNÉ MENÁ V INTERDISCIPLINÁRNOM KONTEXTE
Nitra, 10. – 12. 09. 2019

Onomastika od počiatkov svojho vzniku spolupracovala s rôznymi vednými oblasťami, charakterizuje ju interdisciplinárnosť. Najužšie vzťahy má s jazykovednými disciplínami. Vlastné mená môžeme analyzovať z rôznych lingvistických aspektov: z morfologického, lexikálno-sémantického, dialektologického, sociolingvistického, etymologického, štylistického atď. Onomastika využíva poznatky aj z ďalších vedných oblastí a zároveň ich svojimi vedeckými výsledkami obohacuje, takými odbormi sú napríklad história, etnografia, geografia, literárna veda, psychológia, sociológia, translatológia a i.
Na konferencii očakávame nie len špecializovaných odborníkov v oblasti onomastiky, ale aj bádateľov z iných vedných odborov, ktorí sa stretávajú s otázkami týkajúcimi sa používania vlastných mien.

Tematické okruhy konferencie sú:

1. Teoretické otázky onomastiky (skúmanie vzťahu onomastiky k vedným odborom ako história a archeológia, geografia, právo, ekonomika, psychológia, sociológia, literárna veda, estetika, semiotika, translatológia atď.)
2. Analýza jednotlivých onymických sústav (antroponymia, toponymia a chrématonymia jednotlivých národov a regiónov; vlastné mená v literárnych dielach, prekladoch, historických prameňoch, reklamách, vo viacjazyčnom prostredí; historický, socioonomastický, psychoonomastický, semiotický výskum vlastných mien atď.)
3. Onomastická terminológia (literárna onomastika, socioonomastika, psychoonomastika, areálová onomastika, onomastická gramatika, onomastická sémantika atď.)

Prihlášky prijímame najneskôr do 30. 4. 2019
na e-mailovej adrese onomastika2019@gmail.com – kontaktná osoba Mgr. Barbara Repková
Konferenčný poplatok je potrebné zaplatiť do 31. 5. 2019

Konferenčný poplatok 80.– € (pre doktorandov 70.– €) je určený na vydanie konferenčného
zborníka a na občerstvenie počas konferencie. Poplatok sa uhrádza prostredníctvom
bezhotovostného platobného styku.
Informácie o ubytovacích a stravovacích možnostiach pošleme účastníkom s prijatým príspevkom
v ďalšom obežníku.

 

Na stretnutie s Vami sa tešia organizátori konferencie

Prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
PhDr. Marcel Olšiak, PhD.
Mgr. Tomáš Bánik, PhD.
doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD.

Organizátori si vyhradzujú právo zvážiť ne/prijatie príspevku.

 

telefón: +421 (0) 37/64 08 476 IČO: 00157716 e-mail: onomastika@gmail.com web: www.ksjl.ff.ukf.sk

 

 

Úhrada konferenčného poplatku

 

Konferenčný poplatok vo výške 80,- € (doktorandi 70,- €) je možné uhradiť iba prevodom na účet vyhradený na tento účel.

Údaje pre bezhotovostný platobný styk

Názov banky:               Štátna pokladnica

Názov účtu:                  Bežný účet Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Majiteľ účtu:                Univerzita Konštantína filozofa v Nitre

Sídlo:                           Trieda  Andreja Hlinku 1, 94974  Nitra

IČO:                             00157716

IBAN:                          SK54 8180 0000 0070 0007 3076

SWIFT:                        SPSRSKBA

 

Variabilný symbol :     102 217

 

Variabilný symbol uvádzajte vo všetkých materiáloch, ktoré sa týkajú konferencie.

V poznámke pre príjemcu uveďte meno a priezvisko účastníka konferencie (pre uľahčenie identifikácie platby).

 

V prípade, že potrebujete vystaviť faktúru na zaplatenie konferenčného poplatku, prosíme zaslať v návratke nasledujúce údaje: meno a priezvisko, názov inštitúcie, jej adresu a IČO.

 

Žiadam vystaviť faktúru na zaplatenie konferenčného poplatku:

meno a priezvisko:

názov inštitúcie:

adresa inštitúcie:

IČO inštitúcie:

Залишити коментар

*

captcha *