logo19
Січ
2019

ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ „Українська мова і сфера сакрального“ 10–11 жовтня 2019 р., м. Чернівці

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Інститут української мови НАН України запрошують до участі в ІV Міжнародній науковій конференції „Українська мова і сфера сакрального“, яка відбудеться 10–11 жовтня 2019 р. у м. Чернівцях.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Інститут української мови НАН України запрошують до участі в ІV Міжнародній науковій конференції „Українська мова і сфера сакрального“, яка відбудеться 10–11 жовтня 2019 р. у м. Чернівцях.

Робота конференції проходитиме за такими напрямами:

 1. Українська мова в літургійній практиці Української Церкви.
 2. Становлення і сучасне функціонування релігійного стилю української літературної мови.
 3. Проблеми релігійної лексики та термінології.
 4. Функційно-стилістичний аспект вияву апелятивних та онімних лексичних засобів релігійного стилю української мови в синхронії та діахронії.
 5. Релігійна фразеологія. Українська релігійна (біблійна) фразеологія на тлі інших слов’янських та неслов’янських мов: структура, семантика, функціонування, лексикографічний опис.
 6. Кодифікація релігійної лексики та фразеології в сучасній українській мові з урахуванням семантико-стилістичного оновлення цих одиниць.
 7. Лексикографічне опрацювання сакральної сфери в українській та інших слов’янських і неслов’янських мовах.
 8. Переклади сакральних текстів українською мовою. Мова українських біблійних перекладів. Формування традицій українського перекладознавства сакральних текстів та їх відтворення в сучасних перекладах.
 9. Концептуалізація сакральної сфери засобами української мови.
 10. Церковно-релігійний дискурс в когнітивному та комунікативно-прагматичному аспектах.
 11. Проблеми правописного унормування церковно-релігійної лексики української мови. Правописно-нормативна варіантність релігійної лексики української мови.

 

Плануємо проведення круглого столу на тему „Українська мова як мова єдиної помісної Української православної церкви“.

 

 

Усіх, хто бажає взяти участь у роботі конференції, просимо надіслати на електронну адресу mova.sacrum@gmail.com:

1) заповнену заявку (реєстраційну форму) ‒ до 30 березня 2019 року;

2) текст виступу (формат *doc або *rtf) – до 1 червня 2019 року; для аспірантів та викладачів без наукового ступеня ‒ рецензію наукового керівника або витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку.

Матеріали конференції будуть опубліковані в фаховому науковому віснику Чернівецького національного університету „Романо-слов’янський дискурс“.

Реквізити для оплати за друк статті (50 грн. за сторінку) та оргвнесок (очна участь200 грн.; заочна участь – 100 грн.) повідомимо після рецензування та прийняття статті до друку.

 

Одноосібні статті докторів наук, професорів буде надруковано безкоштовно.

Проїзд, проживання та харчування – коштом учасників.

 

Контактний телефон: (0372) 584-800 кафедра історії та культури української мови.

Е-mail конференції: mova.sacrum@gmail.com

Координатори конференції:

Ковтун Альбіна Анатоліївна – 095-380-73-33 (відповідальний секретар);

Артеменко Галина Степанівна – 050-709-20-42 (лаборант кафедри).

 

Вимоги до оформлення статей:

 • обсяг статті – від 10 до 12 сторінок (20 000 знаків з пробілами);
 • до статті подати шифр УДК, анотації та перелік ключових слів українською (500 знаків), англійською (1800 знаків) мовами та мовою публікації (500 знаків). Анотація повинна містити ім’я та прізвище автора, назву статті, текст анотації та ключові слова (до 10 слів) мовою анотації;
 • основний текст рукопису друкувати без переносів і табуляції через 1,5 інтервала шрифтом 14 Тimes New Roman; поля з усіх боків – 2 см; відступ абзацу – 1,25 см;
 • у тексті диференціювати тире (–) та дефіс (-); скорочення типу т. д., XIX ст., ініціали біля прізвищ (Ю. Карпенко), назви населених пунктів (м. Київ) та под. друкувати через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл); скорочення типу 90‑ті, 1‑го друкувати з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс);
 • застосовані спеціальні шрифти подавати окремими файлами;
 • ілюстративний матеріал подавати курсивом; елементи тексту, які потребують виділення, подавати напівжирним; значення слів брати в лапки („…“);
 • для бібліографічних покликань у тексті використовувати квадратні дужки: перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 35], [3, с. 131-132];
 • назву Література друкувати через один рядок після основного тексту напівжирним шрифтом посередині рядка; бібліографічні джерела подавати в алфавітному порядку з дотриманням стандартів ДАК України (ДСТУ 8302: 2015);
 • підрядкові покликання та примітки не використовувати;
 • зміст статті повинен відповідати вимогам ДАК України та містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вивчення проблеми і на які спирається автор; виокремлення раніше не з’ясованих частин загальної проблеми, якій присвячено статтю; формулювання цілей статті (постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок.

Відповідальність за достовірність фактів, покликань, власних імен, а також правильність перекладу покладено на автора статті. Редакційна колегія залишає за собою право рецензувати та редагувати тексти статей.

 

Зразок оформлення початку статті:

Ольга Артеменко

УДК 821.161.2’373.23

КОНЦЕПТ ХРЕСТ У САКРАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ

 

Нижче через рядок ‒ анотація та ключові слова українською мовою.

 

Ще нижче через один рядок ‒ ім’я та прізвище автора, назва статті, текст анотації (500 знаків, шрифт звичайний) і ключові слова англійською мовою.

 

Зразок оформлення анотації іноземними мовами:

Maria Shevchenko

A living language as a means of preservation and development

of ukrainian religious vocabulary in the 20th century

Текст анотації (1800 знаків, шрифт звичайний).

Ключові слова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

Прізвище, ім’я,

по батькові

 
Науковий ступінь,

учене звання

 
Посада  
Місце роботи  
Тема доповіді  
Секція  
Адреса  
Телефон  
Ел. пошта  
Участь у круглому столі  
Форма участі в конференції (очна чи зоачна)  
Номер відділення

Нової пошти

(для відсилання збірника учасникові, що братиме заочну участь у конференції)

 

 

 

 

Залишити коментар

*

captcha *