logo10
Лис
2018

Шості міжнародні наукові читання пам’яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка: до 90-річчя від дня народження (1929–2009)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!

Уклінно запрошуємо всіх філологів узяти участь у Шостих міжнародних наукових читаннях пам’яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка: до 90-річчя від дня народження (1929–2009), які відбудуться 2627 вересня 2019 року на філологічному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова за участю Інституту української мови НАН України.

У межах Карпенківських читань планується робота таких секцій:

 • Видатні вчені Одеської лінгвістичної школи: професор Ю. О. Карпенко;
 • Ономастичні студії: класика і сучасність;
 • Система мови в синхронії та діахронії;
 • Діалектологічні студії: сучасні підходи;
 • Українська мова в системы світових мов: контрастивні дослідження;
 • Лінгвістичні виміри художнього тексту;
 • Актуальні проблеми психо-, етно- й соціолінгвістики;
 • Актуальні проблеми сугестивної та комунікативної лінгвістики;
 • Проблеми українського літературознавства.

Перелік запланованих секцій може корегуватися в залежності від наукових зацікавлень учасників читань.

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, польська, сербська, російська та інші слов’янські.

Видання статей за матеріалами доповідей планується до початку роботи конференції у фаховому наукометричному збірнику «Записки з українського мовознавства», акредитованому в базах Index Copernicus, Slavic Humanities Index, Ulrich’s periodicals, Worldcat, Google Scholar, USJ [Ukrainian Scientific Journals] та включеному до наукової періодики НБУ імені В. І. Вернадського, Загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» й Українського реферативного журналу «Джерело». Ліцензія в МОН України дійсна до кінця 2020 р. Статті з літературознавства можна подавати до фахового збірника наукових праць «Проблеми сучасного літературознавства».

Для участі в Шостих Карпенківських читаннях просимо до 17 травня 2019 року на електронну адресу кафедри української мови kafukrmovaonu@ukr.net надіслати матеріали в такому форматі:

1) ЗАЯВКУ на участь у роботі Карпенківських читань: ФАЙЛ із назвою «Прізвище автора – заявка», напр.: Романченко А.П._заявка.doc (див. зразок заявки нижче);

2) ФАЙЛ зі статтею з назвою «Прізвище автора – стаття», напр.: Романченко А.П._стаття.doc.

Примітка: за наявності в статті схем, таблиць, складних рисунків, які можуть змінитися під час копіювання, просимо надіслати їх окремим файлом (або файлами) у форматі PDF із назвою «Прізвище автора – Схема 1 / Рисунок 1», напр.: Романченко А.П._рисунок_1.jpg/bmp; також просимо надсилати додаткові шрифти або транскрипційні знаки, якщо такі наявні в тексті статті;

3) колег без наукового ступеня просимо додатково надіслати ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ засідання кафедри про рекомендацію статті до друку або завірену РЕЦЕНЗІЮ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА: ФАЙЛ із назвою «Кришталь У.В._ рецензія» або «Кришталь У.В._витяг із протоколу»;

4) ВІДСКАНОВАНУ КОПІЮ (або фотокопію) КВИТАНЦІЇ про оплату вартості публікації й оргвнеску: ФАЙЛ «Романченко А.П._оплата». Оплата здійснюється тільки після результатів незалежного рецензування статті, прийняття статті до друку редколегією й отримання офіційного запрошення.

Вартість однієї сторінки – 50 грн. Вартість друку статей може корегуватися в разі зміни ціни на видавничі послуги. Одноосібні статті докторів наук, професорів друкуються безкоштовно. Організаційний внесок у розмірі 100 грн. сплачують всі учасники. Проїзд та проживання – за рахунок учасників читань.

КОШТИ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ СТАТТІ разом з оргвнеском просимо переказувати на такі реквізити:

Отримувач : КФ КБ «ПРИВАТБАНК»

призначення платежу: поповнення карткового рахунку № картки: 4149 4991 1172 3266

ПІБ отримувача: Поліщук Світлана Сергіївна.

УВАГА! Автоматична розсилка збірників із матеріалами Шостих Карпенківських читань не передбачається. Якщо Ви не зможете особисто взяти участь у роботі конференції, але бажаєте отримати збірник, ми можемо надіслати його кур’єрською службою «Нова пошта». Для цього після проведення конференції просимо надіслати електронний лист (e-mail: kafukrmovaonu@ukr.net), у якому вказати свої ПІБ, місто проживання, відділення «Нової пошти», з якого Вам зручно забрати збірник, та номер Вашого мобільного телефону. Витрати за пересилку збірника сплачує одержувач.

Також оргкомітет просить самостійно подбати про забезпечення житлом на час проведення Карпенківських читань або заздалегідь звернутися до організаторів конференції для консультативної допомоги.

ТЕЛЕФОНИ ТА E-MAIL ДЛЯ ДОВІДОК:

За довідками просимо звертатися на електронну адресу кафедри української мови: kafukrmovaonu@ukr.net або за телефоном: +38(048)-776-14-80 (канд. філол. наук, доцент кафедри Поліщук Світлана Сергіївна, ст. лаборант кафедри Слишинська Ганна Миколаївна).

 

АДРЕСА ДЛЯ ПОШТОВОГО ЛИСТУВАННЯ:

            Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра української мови, Французький бульвар, 24/26, каб. 85, м. Одеса, 65058.

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

РУКОПИСИ, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ,

ДО ДРУКУ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

Статті до редколегії наукового збірника «Записки з українського мовознавства» подаються відповідно до вимог п. 3 Постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. №7-05/1.

Структура статті:

– постановка наукової проблеми та її актуальність;

– аналіз досліджень цієї проблеми;

– мета і завдання; об’єкт і предмет дослідження; опис фактичного матеріалу та методів, застосованих у процесі аналізу; наукова новизна, теоретична і практична цінність отриманих результатів;

– виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження;

– висновки та перспективи дослідження.

Автори подають одну статтю, що раніше не друкувалася в інших виданнях, і несуть повну відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних тощо.

Стаття надсилається на електронну адресу редакції: kafukrmovaonu@ukr.net; редактор Word, шрифт Times New Roman, інтервал 1,5. Береги: ліворуч – 30 мм, праворуч – 15 мм, знизу – 20 мм, угорі – 20 мм, абзац – 1,25 мм, без переносів. Сторінки не нумеруються.

Обсяг рукопису наукової статті (в т. ч. таблиць, анотацій, списку літератури) становить 712 сторінок.

До друку приймаються відредаговані статті в такому оформленні: на початку статті УДК (перший рядок, ліворуч, 12 кегль); ініціали, прізвище автора (другий рядок, праворуч, 12 кегль, жирний шрифт); науковий ступінь, учене звання (третій рядок, праворуч, 12 кегль, курсив), місце роботи, посада (четвертий – п’ятий рядки, праворуч, 12 кегль, курсив); назва статті (в центрі, 12 кегль, великі літери, жирний шрифт); анотація мовою оригіналу праці (11 кегль, 30–40 слів) та ключові слова мовою оригіналу статті (11 кегль, 5–7 слів); текст статті (12 кегль, основні обов’язкові складники статті див. вище); Література (заголовок – 12 кегль, курсив, жирний шрифт; прізвища й ініціали авторів подавати за алфавітом – 12 кегль, курсив, решта відомостей – 12 кегль звичайний), оформлена згідно з чинними вимогами (з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015); References, відомості про автора, назва статті, анотації та ключові слова російською й англійською мовами (приклад оформлення структурних елементів статті див. нижче).

Посилання на використані джерела в тексті статті подаються тільки у квадратних дужках, напр.: [1]. Посилання на конкретні сторінки наводяться після номера джерела через кому, напр.: [1, с. 5].

Скорочення, ініціали при прізвищах (напр.: С. П. Бевзенко), назви населених пунктів та інших географічних об’єктів (напр.: м. Одеса) друкувати через нерозривний відступ (Ctrl+Shift+відступ).

Після тексту статті та Літератури обов’язково додається References (заголовок – 12 кегль, курсив, жирний шрифт) – переклад списку літератури англійською мовою та його транслітерація (12 кегль). Джерела зі списку літератури, передані латинською графікою, подаються в References «Гарвардським стилем» (Harvard style), на відміну від першого списку літератури, в якому використовується український ДОСТ. Транслітерацію здійснюють згідно з постановою КМУ від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» або вимогами системи BGN / PCGN (для російської мови). Транслітерація проводиться за допомогою Інтернету в онлайн-режимі за електронною адресою translit.net. Транслітерацію української мови можна здійснити на сайті http://translit.kh.ua (обрати стандарт: Паспортний (КМУ 2010), російської мови – на сайті http://translit.ru/ (обрати стандарт: BGN). Транслітерований варіант назви подають після англомовного перекладу у квадратних дужках (див. наведені нижче зразки). Мови, які передаються латиницею, транслітерувати не потрібно.

Після References подають відомості про автора (ініціали, прізвище – 11 кегль), місце роботи (заклад, кафедра) (11 кегль, курсив), назву статті (11 кегль, великі літери, жирний шрифт), анотацію та ключові слова російською мовою (11 кегль, інтервал 1, 30–40 слів). Нижче наводиться анотація англійською мовою, яка відповідно до Наказу МОН України «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» № 32 від 15 січня 2018 р. має містити не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова (11 кегль, інтервал 1). Структура анотацій повторює структуру статті та містить мету, об’єкт, предмет, методи, стислі висновки і перспективи дослідження.

Рецензування і перевірка матеріалів. Статті проходять оцінку відповідності профілю наукового збірника, вимогам ДАК та оформленню. Статті рецензуються членами редакційної колегії і запрошеними незалежними експертами.

З повагою

Оргкомітет Карпенківських читань

 

 

Вереснева Одеса, сонячна і затишна, чекає на Вас!!!

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

УДК  811.161.2’42

А. П. Романченко,

канд. філол. наук, доц.,

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,

доцент кафедри української мови

 

СТРАТЕГІЯ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА ЇЇ ТАКТИКИ

(НА МАТЕРІАЛІ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДИСКУРСУ)

 

Статтю присвячено вивченню комунікативної стратегії самопрезентації як однєї з фундаментальних соціальних потреб особистості. Встановлено її тактики і типові засоби вираження. Доведено, що стратегія самопрезентації відображає авторське «я» через синтез індивідуальних поглядів особистості, світогляд народу в цілому та представників наукової спільноти зокрема.

Ключові слова: стратегія, тактика, самопрезентація, лінгвістичний дискурс, учений, мовна особистість.

 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст…

Література

 1. Висоцька З. І. Займенники як засіб експлікації авторської індивідуальності (на матеріалі економічних праць Івана Франка). Лінгвістичні дослідження. Харків. 2012. Вип. 34. С. 43–47.
 2. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови / за ред. І. Вихованця.  К. : Пульсари, 2004. 400 с.
 3. Каліщук Д. М. Концептуальні стилі англомовних політиків (на матеріалі політичного дискурсу президентів Дж. Буша мол., Б. Обами) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Луцьк, 2017. 245 с.
 4. Майерс Д. Дж. Социальная психология / перевод З. Замчук. СПб: Питер, 2013. 800 с.
 5. LewisMA., Neighbors С. Self-determination and the use of self-presentation strategies. Journal of Social Psychology. 2005. Vol. 145. P. 469–489.

Referenses

 1. Vysotska, Z. I. (2012), Pronouns as means of authors individuality (based on Ivan Frankos economic text) [Zaimennyky yak zasib eksplikatsii avtorskoi indyvidualnosti (namateriali ekonomichnykh prats Ivana Franka)], Linhvistychni doslidzhennia, KhNPU, Kharkiv, Vyp. 34, рр. 43–47.
 2. Vykhovanets, I., Horodenska, K., (2004), Theoretical morphology of Ukrainian language [Teoretychna morfolohiia ukrainskoi movy], Pulsary, Kyiv, 400 p.
 3. Kalishchuk,D. M. (2017), The conceptual styles of English-speaking politicians (based on the political discourse of the presidents G. Bush the Junior and B. Obama) : Author’s thesis [Kontseptualni styli anhlomovnykh politykiv (na materiali politychnoho dyskursu prezydentiv Dzh. Busha mol., B. Obamy) : dys. … kand. filol. nauk], Lutsk, 245 p.
 4. Mayers, D. Dzh. (2013), Social psychology [Sotsialnaya psikhologiya], Piter, SPb, 800p.
 5. LewisM. A. Self-determination and the use of self-presentation strategies / M. A. Lewis,C. Neighbors // Journal of Social Psychology/ – 2005. – Vol. 145. – Pp. 469–489.

 

А. П. Романченко,

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова,

 кафедра украинского языка

 

СТРАТЕГИЯ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ И ЕЕ ТАКТИКИ

(НА МАТЕРИАЛЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА)

 

Статья посвящена изучению коммуникативной стратегии самопрезентации как одной из фундаментальных социальных потребностей личности. Установлены ее тактики и типичные средства выражения. Доказано, что стратегия самопрезентации отображает авторское «я» через синтез индивидуальных взглядов личности, мировозрения народа в целом и представителей научного сообщества в частности.

Ключевые слова: стратегия, тактика, самопрезентация, лингвистический дискурс, ученый, языковая личность.

P.Romanchenko,

Odesa National I. I. Mechnikov University,

Department of the Ukrainian language

 

THE STRATEGY OF SELF-PRESENTATION AND ITS TACTICS

(BASED ON THE MATERIAL OF LINGUISTIC DISCOURSE)

Self-presentation is a fundamental social need of a personality to have its own face. There are significant developments regarding its specificity in different genres of political, autobiographical, musical, existential and Internet discourses. Scientific discourse is represented on the material of German language.

The communicative strategy of self-presentation in linguistic discourse is realized using several tactics: objective informing, subjective informing, consolidation, and transference. The analyzed strategy is characterized by reflection of the author’s self, people’s picture of the world and scientists’ views.

A vivid way of self-presentation of these tactics is the use of pronouns I, my and we. The pronoun we can be realized in several variants. Lexemes linguists, onomasts, editorial board and editors of collection of scientific works express tactics of consolidation.

With the help of self-presentation strategy, a scientist expresses his opinion about himself. He gives objective and subjective information ……………………………………………………………………….

Key words: strategy, tactics, self-presentation, linguistic discourse, scientis, language personality.

 

 

 

ЗАЯВКА

для участі в Шостих міжнародних наукових читаннях пам’яті

члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка:

до 90-річчя від дня народження, які відбудуться 26–27 вересня 2019 р.

 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова

Прізвище, ім’я та по батькові:

Тема доповіді:

Місце роботи: (назву вищого навчального закладу та кафедри вказувати без скорочень):

Посада:

Вчене звання, науковий ступінь:

Поштова адреса:

E-mail:

Телефон:

Чи є потреба візової підтримки? (для іноземців):

День приїзду (для учасників з інших міст і країн):

Чи є потреба в технічних засобах для презентації доповіді?

Побажання щодо культурної програми:

 • Центр культури вина «Шабо»;
 • Відвідування Одеського національного академічного театру опери та балету;
 • Екскурсія Одесою.

Залишити коментар

*

captcha *