logo04
Лют
2017

Конференція «Актуальні проблеми української та інослов’янської ономастики» 21-23 вересня 2017 у м. Тернопіль

Конференція «Актуальні проблеми української та інослов’янської ономастики»

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАН УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ОНОМАСТИЧНА КОМІСІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

 

Запрошуємо Вас взяти участь в ХVII Міжнародній ономастичній конференції «Актуальні проблеми української та інослов’янської ономастики», присвяченій 80-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка, яка відбудеться 21-23 вересня 2017 року в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

 

Робота конференції проходитиме за такими напрямами:

 1. Теорія та методологія ономастичних досліджень.
 2. Ономастичний простір та класифікації власних назв.
 3. Проблеми ономастичної термінології.
 4. Антропоніми в синхронії та діахронії.
 5. Топоніми в синхронії та діахронії.
 6. Новітні онімні групи та перспективи їх вивчення.
 7. Фольклорна та літературна ономастика.
 8. Проблеми еколінгвістики, соціолінгвістики та лінгвокультурології в ономастиці.

 

 • Офіційні мови конференції: слов’янські.
 • Для участі в конференції просимо до 23 квітня 2017року подати заявку (реєстраційну форму) в електронному варіанті (у форматі .doc або .rtf) на адресу: Oksana_Werbowetska@ukr.net, а матеріали конференції та копію квитанції про оплату за публікацію (40 гривень за 1 сторінку) – до 31 травня 2017 року на цю ж адресу. Одноосібні матеріали докторів наук, професорів будуть опубліковані безкоштовно.
 • Кошти за публікацію статті та оргвнесок (180 грн. для очних та 80 грн. для заочних учасників) надсилати поштовим переказом на адресу:

 

Вербовецька Оксана Степанівна
бул. Д. Вишневецького, 9, кв. 47
м. Тернопіль
46016

 • Статті будуть опубліковані до початку роботи конференції у «Наукових записках Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство» (фахове видання).
 • Зразок оформлення заявки на участь у конференції:

 

 1. Прізвище, ім’я, по батькові.
 2. Рецензія наукового керівника (для учасників без наукового ступеня).
 3. Місце роботи (навчання).
 4. Тема доповіді.
 5. Секція.
 6. Домашня адреса.
 7. E-mail.
 8. Контактний телефон.

 

 • Контакти організаційного комітету:

 

Кафедра загального мовознавства і слов’янських мов

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

вул. Максима Кривоноса 2, м. Тернопіль, Україна, 46027 (тел. 0352 435865 – деканат факультету філології і журналістики).

Електронна пошта: Oksana_Werbowetska@ukr.net

Контактні номери: Бачинська Галина Василівна – завідувач кафедри загального мовознавства і слов’янських мов, тел. 0673528705;

Свистун Ніна Олександрівна, тел. 0506567357.

 • Наукові статті повинні відповідати тематиці конференції і містити такі обов’язкові елементи (згідно з постановою Президії ДАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1): постановка проблеми, її зв’язок із важливими завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, виокремлення невирішених її частин;   формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів; висновки дослідження і перспективи подальших розвідок із відповідного напряму.
 • Технічні вимоги до оформлення статей:
 • шрифт Times New Roman (якщо використано інший шрифт, необхідно подати його окремим файлом), кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5;
 • параметри сторінки: формат А4, орієнтація – книжна, поля на сторінці – по 20 мм, абзац – 1,25 мм. Сторінки без нумерації;
 • текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Фрагменти рукопису, що слугують ілюстративним матеріалом, друкуються курсивом. У тексті необхідно використовувати однотипні лапки («….»);
 • розрізняти символи дефісу (-) і тире (–). Скорочення на зразок т. под., т. ін., ХVІ ст., ініціали при прізвищах (напр., Н. Л. Іваницька), назви населених пунктів (м. Київ, с. Іванівка) друкуються через нерозривний пробіл.

Орієнтовний обсяг статті – 8–10 сторінок.

Послідовність оформлення:

 • індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
 • ім’я та прізвище автора/авторів і назва закладу чи установи, де він/вони працює /працюють (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю, шрифт – курсив);
 • назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);
 • анотація і ключові слова українською мовою;
 • ім’я та прізвище автора/авторів, назва статті, анотації, ключові слова російською та англійською мовами;
 • текст статті; бібліографічні посилання в тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяють комою з пробілом, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [5], [6, с. 123] [5; 34]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань;
 • список літератури

 

Зразок оформлення:

УДК 821.161.2-3.09

Віра Петрова
(Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка)

НАЗВА СТАТТІ

Анотація української мовою (до 10 рядків).
Ключові слова: (не більше 10).

 

Вера Петрова. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Текст анотації російською мовою.
Ключевые слова:

 

Vera Petrova. TITLE OF THE ARTICLE
Текст анотації англійською мовою.
Keywords:

 

Текст статті

ЛІТЕРАТУРА

Література оформляється за останніми вимогами (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5).

Автори статей повністю відповідають за правильність викладених фактів, цитат, посилань. Редакційна колегія збірника залишає за собою право рецензувати та редагувати тексти статей. Статті, які не відповідають зазначеним вище вимогам, не будуть опубліковані.

Відповідальність за достовірність фактів, покликань, а також правильність перекладу покладено на автора/-ів статті. Редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів до друку.

 

СПОДІВАЄМОСЯ НА ПЛІДНУ НАУКОВУ ДИСКУСІЮ ТА ПОДАЛЬШУ ТВОРЧУ СПІВПРАЦЮ!

Залишити коментар

*

captcha *