logo29
Лис
2020

Яремчук Сергій Степанович

icon256icon256icon256 icon256 icon256


 

Доцент кафедри філософії та культурології
Доктор соціологічних наук, кандидат історичних наук

Тематика наукових досліджень:

Соціологія, релігійні студії, соціальна робота, людські ресурси та організахції, комунікацї.

Курси, що читає:

“Соціологія”, “Соціологія релігії”, “Система соціального захисту в Україні”, “Управління персоналом”, “Громадська думка і зв’язки з громадкістю”, “Комунікативні технології”

 

Додаткова інформація:

Випускник історичного факультету Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича (1995). Працював у школі, на державній службі, у різних вищих навчальних закладах м. Чернівці. Працюючи на державній службі і перебуваючи у статусі здобувача, підготував і захистив кандидатську дисертацію на тему: «Православна Церква на Буковині у 1944-1991 рр. (державно-церковні відносини)» у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (2006). З 1-го вересня 2006 року працює на викладацьких посадах у Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича. У квітні 2021 р. захистив докторську дисертацію з соціологічних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (в 2016- 2018 рр. був докторантом кафедри галузевої соціології) на тему: «Організаційні та інституційні трансформації конфесійних практик у сучасному українському соціумі».

Автор понад 70 наукових публікацій (монографій, статей, тез) і навчально-методичних видань (навчальних посібників з грифом МОН і ЧНУ) з різних галузей знань. Нагороджений грамотами та подяками Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Шевченківської районної ради у місті Чернівці, Чернівецької міської

.
Основні праці:

 1. Яремчук С. Православна Церква на Буковині у радянську добу (державно-церковні взаємини). Чернівці: Рута, 2004. 352 с. (монографія)
 2. Яремчук С.С. Релігійні практики в сучасному соціумі: інституціональний контекст: монографія. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 400 с.
 3. Яремчук С. С. Соціологія: навч. посібник. 3-тє вид., доопр. і доп. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. 240 с.
 4. Яремчук С. С. Соціологія масової комунікації : навч. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. 248 с.
 5. Яремчук С. С. Методика викладання соціології та соціогуманітарних дисциплін : навч. посібник. друге вид., переробл. і доповн. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. 296 с.
 6. Яремчук С. С. Депутатська діяльність на місцевому рівні : навч. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. 296 с.
 7. Яремчук С. Соціальні практики як чинники функціонування соціальних інститутів. Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. № 1 (25). С. 57–62. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
 8. Туленков М.В., Яремчук С.С. Феномен секуляризації в сучасному соціологічному дискурсі. Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 73. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. С. 164–177. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
 9. Яремчук С.С. Критичний аналіз базових положень теорії секуляризації представниками теорії релігійної економіки. Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 74. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. С. 27–39. URL: https://revolution.allbest.ru/sociology/01001706_0.html
 10. Яремчук С.С. Інтелектуальні джерела теорії релігійної економіки. Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В.П. Бех; Нац. ед. ун-т імені М.П.Драгоманова; творче об’єднання «Нова парадигма». К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. Вип. 131. С. 167–178. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
 11. Яремчук С.С. Основні постулати теорії релігійної економіки в соціології релігії. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. Київ; Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2016. № 3/4 (31/32). С. 109-116. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
 12. Яремчук С. С. Релігійний плюралізм у сучасному соціологічному теоретизуванні. Науково-теоретичний альманах «Грані». 2017. Т. 20. № 9. С. 38-45. URL:https://www.researchgate.net/publication/326872931_Religijnij_pluralizm_u_sucasnomu_sociologicnomu_teoretizuvanni DOI: 10.15421/1717120
 13. Яремчук С.С. Релігійна свобода як фактор релігійного плюралізму:теоретичні пояснення. Вісник Харківського національного університетуімені В.Н.Каразіна. Серія: Соціологічні дослідження сучасногосуспільства: методологія, теорія, методи. Том 40. Х.: ХНУ іменіВ.Н.Каразіна, 2018. С. 50–56. URL: https://doi.org/10.26565/2227-6521-2018-40-06
 14. Медіна Т.В., Яремчук С.С. Поінформованість та поведінкові настанови населення Чернівецької області щодо пенсійної реформи (наматеріалах емпіричного дослідження). Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, В.І. Співака. Вип. ХХХІІ. Серія: соціально- педагогічна. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2019. С. 109-125. URL: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3347
 15. Яремчук С. Взаємодія церкви та армії на прикладі впровадження капеланської служби в Україні. Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. № 3-4 (35-36). С. 46-54. URL: http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology/3-4.pdf
 16. Яремчук С.С. Сутність і механізми релігійних практик. Габітус. 2020. № 3 (14). С. 81-86. DOI https://doi.org/10.32843/2663-5208.2020.14.12 Яремчук С. Постсекулярність як предмет дослідження: проблеми концептуалізації та множинність підходів. Український соціологічний журнал. 2020. № 23. С. 21-30. URL: https://doi.org/10.26565/2077-5105-
  2020-23-02
 17. Яциковський Б., Чинчик А., Голубка С., Яремчук С., Буряк Є. (2021). Теоретико-методологічні аспекти стратегічного державного регулювання розвитку національної економіки в координатах сталого розвитку. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. Том 6. № 41. С. 300-306. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251460
 18. Птащенко O., Чернобай, Л., Малихіна, С., Верезомська I., & Яремчук, С. (2022). Проблеми та перспективи застосування стратегій управління персоналом міжнародних компаній в українській бізнес- практиці. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 1(42), 406–414. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.1.42.2022.3661
 19. Шестакова К., Яремчук С., Гнатчук О. Координація систем соціального забезпечення у сфері соціального страхування в Європейському Союзі: інституційно-правові засади. Університетські наукові записки. 2022. № 3 (87). С. 125-137. URL: https://doi.org/10.37491/unz.87.10
 20. Гнатчук О., Шестакова К., Яремчук С. Використання принципів гуманізму в соціальній роботі. Social Work and Education. 2022. Vol. 9, No 2. pp. 188-196. URL: https://doi.org/10.25128/2520-6230.22.2.1