logo13
Сер
2016

Ткач Людмила Олександрівна

icon256icon256icon256icon256icon256


Професор кафедри сучасної української мови (2010)

Доктор філологічних наук (2008)

ТКАЧ Людмила Олександрівна – доктор філологічних наук (2008 р.), професор (2010 р.) кафедри сучасної української мови.

Кандидатську дисертацію на тему «Становлення українських прізвищ Буковинської Наддністрянщини»  зі спец. 10.02.02 — «Мови народів СРСР (українська мова)» захищено в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР 1990 р. (науковий керівник – к. філол. н., доц. Лук’янюк К. М.).

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спец. 10.02.01 – «Українська мова» захистила 2008 р. в Інституті української мови Національної академії наук України. Тема роботи – «Мовна ситуація на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття і розвиток української літературної мови» (науковий консультант – д. філол. н., проф. Русанівський В. М.).

Тематика наукових досліджень: історія української літературної мови; історична лексикологія і стилістика сучасної української літературної мови; українська лексикографія; міжмовні стосунки; мовні інтерференція; соціолінгвістика; діалектологія; історія українського мовознавства на Буковині; мовна ситуація на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Викладає фахові дисципліни: “Вступ до спеціальності”, “Вступ до спеціальності. Лінгвістика”, “Сучасна українська мова. Морфеміка”, “Методологія та організація наукового дослідження”, “Сучасна українська мова. Лексикологія”, “Рекламний стиль української мови”, “НДРС”.

E-mail: l.tkach@chnu.edu.ua