logoТематика магістерських робіт

 

 • 2022-2023 н. р. (д.ф.н.)

  Середня освіта

   

  п/п

  Студент Тема Наук. керівник
  1. Салевич Надія Петрівна Вивчення народного мовлення у шкільному курсі української мови (на матеріалі говірки  с.Заболотівка та с.Улашківці Чортківського району Тернопільської області) проф. Руснак Н.О.
  2. Мойсюк (Косован) Тетяна Дмитрівна Тексти української друкованої реклами як лінвокультурне явище (на матеріалі періодичних видань від початку ХХ ст.  до  середини 1980-х рр.) проф. Ткач Л.О.
  3. Кінделевич Катерина Функціонально-стилістичні аспекти вивчення мовостилю письменника у ЗЗСО (на матеріалі мовотворчості Люко Дашвар) доц. Антофійчук А.М.
  4. Тащук Марія Романівна Формування синтаксичної компетентності дев’ятикласників під час вивчення особливостей складносурядних речень проф. Кульбабська О.В.

   

 • 2022-2023 н. р. (з.ф.н.)

  Середня освіта

   

  п/п

  Студент Тема Наук. керівник
  1. Попадюк Людмила Сергіївна Еліптичні конструкції в мовотворчості Володимира Лиса: комунікативно-прагматичний потенціал і лінгводидактика проф. Шабат-Савка С. Т.
  2. Сайко Валентина Борисівна Преференційні висловлення в пареміях: лінгводидактичний контекст проф. Шабат-Савка С. Т.
  3. Руснак Ольга Володимирівна Вивчення лексикології української мови в закладах загальної середньої освіти: теоретичні й практичні аспекти доц. Гуцуляк Т. Є.
  4. Пасішняк Оксана Любомирівна Комунікативно-мовленнєва діяльність майбутнього вчителя-словесника: лінгводидактичний аспект доц. Максим’юк О.В.
 • 2021-2022 н. р. (д.ф.н.)

   Середня освіта

  № п/п Студент Тема Наук. керівник
  1. Бойчук Ольга Іванівна Відсубстантивні новотвори сучасної української мови: структурно-сематничні та функціонально-стильові особливості (на матеріалі новітніх лексикографічних праць). доц. Гуцуляк Т. Є.
  2. Гладій Тетяна Андріївна „Російсько-український словник” за ред. А. Кримського та С. Єфремова – як джерело фіксування та збереження фразеологічного багатства української мови доц. Гуцуляк Т. Є.
  3. Гринчук Марія Іванівна Робота з газетним текстом як засіб реалізації медіатехнологій на уроках української мови (на матеріалі часопису „Вільне життя”) проф. Кульбабська О.В.
  4. Косован Тетяна Дмитрівна Стилістична характеристика текстів української реклами першої половини ХХ ст. (на матеріалі реклами товарної групи ) проф. Ткач Л.О.

  Філологія

  п/п

  Студент Тема Наук. керівник
  1. Волошин Соломія Дмитрівна Експресивні синтаксичні конструкції як стилетвірні компоненти мовостилю Дари Корній доц. Томусяк Л.М.
  2. Максимчук Марія Дмитрівна Лінгвістична категорія образу автора в есеїстиці Олександра Бойченка доц. Антофійчук А. М.
  3. Склярова Олена Сергіївна Лінгвопрагматичний аспект публіцистики В’ячеслава Чорновола проф. Шабат-Савка С. Т.
 • 2021-2022 н. р. (з.ф.н.)

   Середня освіта

  п/п

  Студент Тема Наук. керівник
  1. Бачинська Оксана Любомирівна Методика розвитку комунікативних властивостей мовлення майбутніх вчителів-словесників доц. Максим’юк О. В.
  2. Вівчарюк Галина Романівна Категорія образу автора у текстах газетних жанрів (на матеріалі блогів часопису “Молодий Буковинець”) доц. Антофійчук А. М.
  3. Дячук Анастасія Іванівна Реалізація питальності в структурі складного речення: контекст мовотворчості Марка Вовчка і лінгводидактика проф. Шабат-Савка С. Т.
  4. Олійнич Надія Юріївна Конструкції експресивного синтаксису і функційно-стилістичний аспект у викладанні української мови у ЗЗСО проф. Шабат-Савка С. Т.
  5. Побережна Олена Василівна Інтерактивні технології розвивального навчання на уроках української мови в ЗЗСО (на матеріалі часопису “Буковинський журнал”) проф. Кульбабська О.В.
  6. Потаніна Анастасія Тарасівна Запозичення з французької мови в українських словниках слів іншомовного походження: хронологічно-зіставний аспект. проф. Ткач Л. О.
  7. Рудницька Альона Іванівна Структурно-семантичні особливості неузгоджених означальних поширювачів у сучасній українській мові (на матеріалі творів Романа Іваничука) доц. Томусяк Л.М.

  Філологія

  п/п

  Студент Тема Наук. керівник
  1. Бойко Тетяна Олегівна

  Складні ускладнені речення як синтаксична домінанта прозової мови Ірини Вільде (на матеріалі романів «Повнолітні діти», «Сестри Річинські»).

  проф. Кульбабська О.В.
  2. Болотенюк Світлана Степанівна

  Особливості ідіостилю Ірен Роздобудько» (на матеріалі художніх текстів «Ґудзик», «Ґудзик- 2»)

  проф. Руснак Н.О.
  3. Олексюк Леся Іванівна Фразеологізми як ознака індивідуальної манери мови творів Лесі Українки доц. Гуцуляк Т. Є.
 • 2020-2021 н. р. (д.ф.н.)

   Середня освіта

  № п/п Студент Тема Наук. керівник
  1. Білоткач Анастасія Русланівна Структурно-семантичні особливості прикметників з дериваційним значенням ‘подібності’ (на матеріалі десубстантивів з формантами-аст-, -ист-). доц. Гуцуляк Т. Є.
  2. Купферберг-Садовник Ілона Едуардівна Методика вивчення складносурядних речень у ЗВО та ЗЗСО. проф. Кульбабська О.В.
  3. Мафтуляк Юлія Вікторівна Діалогічність поетичного тексту: синтаксичні маркери і лінгводидактика проф. Шабат-Савка С. Т.
  4. Плішко Наталія Дмитрівна Відсубстантивні прикметники української мови на –уват- зі словотвірним значенням подібності: структурні, семантичні та синтагматичні особливості. доц. Гуцуляк Т. Є.
  5. Попович Христина  Іванівна Мовні одиниці на позначення людини у буковинських говірках та у творах Ю.Федьковича проф. Руснак Н.О.
  6. Тебеть Анастасія Ярославівна Формування мовленнєво-комунікативних умінь учнів ЗЗСО на завершальному етапі вивчення синтаксису доц. Максим’юк О. В.
  7. Стоколос Яна Іванівна Роль і місце методу вправ у навчанні орфографії учнів 6-7 класів у ЗЗСО. доц. Максим’юк О. В.

  Філологія

  № п/п Студент Тема Наук. керівник
  1. Брездень Романна Іванівна Семантико-синтаксичні особливості паремій про моральні якості людини в українській мові проф. Руснак Н. О.
  2. Вівчар Надія Іванівна Супровідні глосарії у виданнях українських фольклорних текстів. проф. Ткач Л. О.
  3. Качмар Ірина Романівна Лінгвостилістичні параметри епістолярного дискурсу Юрія Федьковича доц. Антофійчук А. М.
  4. Сулима Софія Петрівна Запозичення з англійської мови в українській мові першої половини ХХ ст. (на матеріалі текстових та лексикографічних джерел) проф. Ткач Л. О.
  5. Татарин Марія Василівна Дискурс фатичної комунікації: змістовий обшир, функційний потенціал і синтаксування проф. Шабат-Савка С. Т.
 • 2020-2021 н. р. (з.ф.н.)

  Середня освіта 

  № п/п Студент Тема Наук. керівник
  1. Головацька Юлія Валеріївна Методика удосконалення правописної грамотності учнів 5-7 класів під час роботи над зв’язним мовленням. доц. Максим’юк О. В.
  2. Іліуц Людмила Сильвестрівна Односкладні та двоскладні речення української мови в аспекті варіантології та лінгводидактики (на матеріалі текстів художнього стилю) проф. Кульбабська О. В.
  3. Кобринська-Стратійчук  Крістіна Український інфінітив в аспекті синтаксису та лінгводидактики (на матеріалі прозових текстів Григора Тютюнника) проф. Кульбабська О. В.
  4. Долинка (Лесюк) Вікторія Степанівна Методика вивчення дієслова на уроках української мови в ЗЗСО проф. Кульбабська О. В.
  5. Мицкан Антоніна Іллівна Мовні засоби інтимізації в епістолярії Михайла Коцюбинського до дружини: лінгвістичний і методичний аспекти проф. Кульбабська О. В.
  6. Чорна Леся Вікторівна Речення фразеологізованої структури в синтаксичній системі української мови: лінгводидактичний аспект проф. Шабат-Савка С. Т.

   Філологія

  № п/п Студент Тема Наук. керівник
  1. Федорів Надія Василівна Мовностилістичні особливості епістолярію Ольги Кобилянської доц. Антофійчук А. М.
 • 2019-2020 н. р. (д.ф.н.)

  Середня освіта

  № п/п Студент Тема Наук. керівник
  1. Андроник Інна Миколаївна Методика вивчення дієприслівника на уроках української мови у ЗЗСО проф. Кульбабська О.В.
  2. Поп Олена Юріївна Ключові слова в художніх текстах Сидора  Воробкевича: мовознавчий і лінгводидактичний аспекти проф. Кульбабська О.В.
  3. Беженар (Главацька)  Наталія Василівна Лексичні засоби створення портретних характеристик у романістиці Павла Загребельного доц. Томусяк Л. М.
  4. Петруник Анна Іванівна Асоціативний світ Г. Тарасюк доц. Томусяк Л. М.
  5. Бейсюк Христина Яремівна Відіменникові  дієслова української мови з образним компонентом значення: структурно-семантичні особливості (на матеріалі лексикографічних праць). доц. Гуцуляк Т. Є.
  6. Стасюк Ліза Сергіївна Методика навчання морфології української мови в ЗЗСО на засадах дослідницького підходу доц. Максим’юк О. В.
  7. Журецька Мар’яна Михайлівна Синтаксичні складники мовостилю Олександра Довженка проф. Шабат-Савка С.Т.

  Філологія

  № п/п Студент Тема Наук. керівник
  1. Кобринська Анніта Іванівна Мовна особистість професора Ніни Василівни Гуйванюк (Царук) у просторі наукового та художнього дискурсів проф. Кульбабська О.В.
  2. Литвиненко Олександра Павлівна Графічна візуалізація як засіб структурно-семантичного увиразнення поетичного інтернет-тексту проф. Кульбабська О.В.
  3. Мізюк Марія Антонівна Лінгвальні особливості паремій  опорним словом на позначення природи в українській мові проф. Руснак Н. О.
  4. Клименко Вікторія Миколаївна Структурно-семантичні особливості паремій з опорним словом на позначення одягу в українській мові проф. Руснак Н. О.
  5. Драбчак Ірина Данилівна Функційно-змістові параметри питальних речень у народнопісенному дискурсі проф. Шабат-Савка С. Т.
  6. Доскалюк Марина Сергіївна Структурно-семантичні та функційно-стилістичні особливості прикметникових дериватів української мови з компонентами –подібн(ий), -видн(ий),-образний. доц. Гуцуляк Т. Є.
  7. Гаврилюк Любов Гаврилівна Мовний портрет персонажа у драматичних творах С. Воробкевича доц. Гуцуляк Т. Є
  8. Костенян Олена Степанівна Тематичний діапазон та структурні особливості листів Івана Дощівника до Дениса Онищука докторант Антофійчук А. М.
 • 2019-2020 н. р. (з.ф.н.)

  Середня освіта

  № п/п Студент Тема роботи Наук. керівник
  1. Романович Інна-Марія Олегівна Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними (на матеріалах  художніх творів Володимира Лиса). доц. Томусяк Л.М.
  2. Козак (Олексюк) Мирослава Іванівна Інформативно недостатні слова: функційний та лінгводидактичний аспекти доц. Максим’юк О. В.
  3. Паскар Христина Віталіївна Семантико-синтаксична організація речень з дієслівними предикатами мовлення в українській мові: функційний та лінгводидактичний аспекти доц. Максим’юк О. В.
  4. Пошак Інна Анатоліївна Вивчення фонетики в закладах загальної середньої освіти. доц. Антофійчук А. М.
  5. Головацька (Сківерничук) Юлія Валеріївна Методика удосконалення орфографічної грамотності учнів 5-7 класів у процесі роботи над зв’язним висловленням доц. Максим’юк О. В.

  Філологія

  № п/п Студент Тема роботи Наук. керівник
  1. Аміхалакіой Марина Іванівна Мовні особливості прозових творів Любка Дереша (на матеріалі романів «Культ», «Трохи пітьми», «Поклоніння ящірці»). проф. Кульбабська О.В.
  2. Тимофті (Факас) Лівія Василівна Мовні особливості прозових творів Оксани Забужко (на матеріалі романів «І знову я влізаю в танк», «Музей покинутих секретів»). Проф. Кульбабська О.В.
  3. Кирилюк Аліна Семенівна Реалізація комунікативної стратегії випитування в художньому дискурсі (на матеріалі творів Михайла Стельмаха). проф.  Шабат-Савка С.Т.
  4. Григоряк Наталія Ярославівна Прикметникова система у художньому тексті Ольги Кобилянської «Царівна». Проф. Руснак Н.О.
  5. Чорнокожа Мар’яна Мар’янівна Мовностилістичні особливості епістолярію Лесі Українки доц. Антофійчук А.М.
  6. Молдован Марія Георгіївна Стилістико-синтаксичні засоби образності в романі Павла Загребельного «Роксолана». доц. Томусяк Л.М.
 • 2018-2019 н. р. (д.ф.н.)

  Середня освіта

  № п/п Студент Тема роботи Наук. керівник
  1. Гнатюк Аліна Анатоліївна Неповні речення в мовотворчості Галини Тарасюк проф. Шабат-Савка С. Т.
  2. Оляновська Ірина Павлівна Роль опису у створенні художнього образу (на матеріалі малої прози Ольги Кобилянської) проф. Руснак Н. О.
  3. Чернюх Марина Вікторівна Особливості письменницького лексикону Михайла Стельмаха (за матеріалами «Словника української мови в 11-ти томах») проф. Ткач Л. О.

  Філологія

  № п/п Студент Тема роботи Наук. керівник
  1. Карапка Олеся Василівна Барвосвіт поетичного мовлення Віри Китайгородської проф. Кульбабська О. В.
  2. Пуканюк Вікторія Василівна Типологія повторів як фігурально-реченнєвих конструкцій поетичного тексту Михайла Ткача проф. Кульбабська О. В.
  3. Кукош Кріна Сергіївна Назви рослин в українській мові та аспекти їх дослідження проф. Ткач Л. О.
  4. Голодняк Вікторія Сергіївна Компліментарні висловлення в Інтернет-комунікації: змістовий діапазон і лінгвопрагматичні параметри проф. Шабат-Савка С. Т.
  5. Бойко Уляна Юріївна Назви одягу та взуття в гуцульському говорі проф. Руснак Н. О.
 • 2018-2019 н. р. (з.ф.н.)

  Середня освіта

  № п/п Студент Тема роботи Наук. керівник
  1. Відвуд Анастасія Василівна Лексична система говірки с. Лужани Кіцманського р-ну Чернівецької області проф. Руснак Н. О.
  2. Гамлій Мар’яна Василівна Мовні засоби реалізації тотожності у сучасній українській мові доц. Максим’юк О. В.
  3. Гецеу Олена Валенинівна Семантично неелементарні речення в сучасній українській мові (на матеріалі творів буковинських письменників) доц. Томусяк Л. М.
  4. Ілюк Леонтина Георгіївна Крилаті вислови в поетичному мовленні Ліни Костенко: структурно-функціональний та лінгводидактичний аспекти проф. Кульбабська О. В.
  5. Легун Анна Василівна Односкладні речення в мовотворчості Тамари Севернюк: структурно-семантичні параметри і лінгводидактика проф. Шабат-Савка С. Т.
  6. Мігалка Ірина Анатоліївна Лінгвістичні словники й робота з ними в закладах середньої освіти проф. Кульбабська О. В.
  7. Олексишин Наталія Андріївна Мовні засоби вираження згоди в українському літературному діалогічному дискурсі (на матеріалі художньої літератури ХХ – початку ХХІ ст.) доц. Максим’юк О. В.

  Філологія

  № п/п Студент Тема роботи Наук. керівник
  1. Марчук Наталія Василівна Лінгвальні особливості щоденника-хроніки «Війна» І. Бажанського проф. Руснак Н. О.
  2. Ребенчук Богдана Тарасівна Лексико-граматичні складники мовостилю Ольги Кобилянської проф. Шабат-Савка С. Т.
  3. Свірнюк Юлія Любомирівна Метафорична мотивація як джерело розвитку діалектної лексики української мови доц. Гуцуляк Т. Є.
  4. Фуштей Анна-Марія Михайлівна Мовні особливості художнього мовлення Василя Стефаника доц. Агафонова А. М.
 • 2017-2018 н. р. (д.ф.н.)

  Середня освіта

   № п/п Студент Тема роботи Наук. керівник
  1. Гладій Тетяна Олегівна Назви рослин в українській мові та їх лексикографічне опрацювання в період від кінця ХІХ – до кінця ХХ ст. проф. Ткач Л. О.
  2. Іваськевич Юлія Ігорівна Структурно-семантичні особливості складних речень із семантико-синтаксичними відношеннями в прозі Люко Дашвар. проф. Кульбабська О.В.
  3. Ришкуляк Оксана Георгіївна Формування культури спілкування учнів методами інтерактивного навчання на уроках української мови в основній школі. доц. Кардащук О.В.
  4. Бойко Уляна Юріївна Динаміка назв одягу у гуцульських говірках проф. Руснак Н.О.
  5. Дондюк Тетяна Олександрівна Номінативні оцінні конструкції у художньому тексті (на матеріалі творів Г.Тарасюк). доц. Агафонова А.М.
  6. Кондришин Дарина Миколаївна Функціональні параметри простих ускладнених речень (на матеріалі мовотворчості Ю. Федьковича). доц. Агафонова А.М.

  Філологія

   п/п Студент

   

  Тема роботи

  Наук. керівник
  1. Климська Вероніка Анатоліївна Явища мовної інтерференції сучасних українських електронних засобах масової інформації. проф. Ткач Л. О.
 • 2017-2018 н. р. (з.ф.н.)

  Середня освіта

  п/п Студент

  Тема роботи

  Наук. керівник
  1. Гецеу Олена Валентинівна Детермінанти як вторинні синтаксеми у структурі простого речення доц. Томусяк Л. М.
  2. Гамлій Мар’яна Василівна Особливості мови творів письменників Галичини:лексичний та синтаксичний рівень доц. Рабанюк Л.С.
  3. Вудвуд Анастасія Василівна Лексична система говірки с. Лужани Кіцманського р-ну. проф. Руснак Н. О.
  4. Легун Анна Василівна Реалізація категорії оптативності в художньому тексті проф. Шабат-Савка С. Т.
  5. Діжак Наталія Андріївна   доц. Максим’юк О. В.
  6. Мігалка Ірина Анатоліївна Мовні особливості інтерв’ю проф. Кульбабська О.В.
  7. Ілюк Леонтина Георгіївна Мовленнєвий портрет персонажів у „Солодкій Дарусі” М. Матіос проф. Кульбабська О.В.

   Філологія

  п/п Студент

  Тема роботи

  Наук. керівник
  1. Ребенчук Богдана Тарасівна Мовні домінанти у творах Ольги Кобилянської. доц. Кардащук О.В.
  2. Свірнюк Юлія Любомирівна Структурно-семантичні особливості образних похідних слів у діалектному мовленні. доц. Гуцуляк Т.Є.
  3. Фуштей Анна-Марія Михайлівна Діалектна лексика як мовна домінанта ідіостилю  В. Стефаника. асист. Шатілова Н. О.
  4. Бурлака Наталія Валеріївна Синтаксичні засоби економії в публіцистичному тексті (на матеріалі газети „Буковина”) проф. Кульбабська О.В.
  5. Марчук Наталія Василівна Синтаксичні домінанти в поетичному мовленні Анни Дущак проф. Кульбабська О.В.