logoМіжнародна діяльність

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

 

Співпраця з ВНЗ зарубіжжя

Кафедра активно співпрацюєь із закордонними університетами та міжнародними організаціями: Клузький університет імені Бабеша-Бойяї (Румунія), Ягеллонський університет (Польща); Університет Палацького (Оломоуць, Чехія).

 

Спільні публікації:

2015 р.

 1. Агафонова А. Синтаксические особенности литературно-критических работ и лекций Николая Зерова/ Алла Агафонова  // Simpozionul internaţional «Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XX-lea» (21–23 маi 2015, Cluj-Napoca, România). – Cluj-Napoca : Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, 2015. –  15–16.
 2. Гуцуляк Т. Є. Образність як елемент розмовного мовлення і як компонент мовної семантики / Т. Є. Гуцуляк // Dialogul slaviştilor la începutul secolului al ХХІ-lea, Anul IV, nr.1/2015 / Editori Katalin Balázs, Ioan Herbil, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015. –  174–184.
 3. Гуцуляк Т. Метафора й жаргонна лексика української мови / Т. Гуцуляк //

Simpozionul internaţional «Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XX-lea» (21–23 маi 2015, Cluj-Napoca, România). – Cluj-Napoca : Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, 2015. – S. 35–36.

 1. Кардащук Е. Принципы организации межчастеречного лексико-семантического поля пространства в украинском языке/ Елена Кардащук // Simpozionul internaţional «Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XX-lea» (21–23 маi 2015, Cluj-Napoca, România). – Cluj-Napoca : Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, 2015. –  30–32.
 2. КульбабскаяЕ. Функции метатекстовых конструкций в тексте / Елена Кульбабская / / Simpozionul internaţional «Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XX-lea» (21–23 маi 2015, Cluj-Napoca, România). – Cluj-Napoca : Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, 2015. –  57–58.
 3. Максимюк О. Недкелимые словлсочетания как еденицы номинации/ Оксана Максимюк  // Simpozionul internaţional «Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XX-lea» (21–23 маi 2015, Cluj-Napoca, România). – Cluj-Napoca : Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, 2015. –  66–67.
 4. РабанюкЛ. Односложные предложения как синтаксические доминанты в поэзии лины Костенко / Любовь Рабанюк  // Simpozionul internaţional «Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XX-lea» (21–23 маi 2015, Cluj-Napoca, România). – Cluj-Napoca : Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, 2015. – С. 79–80.
 5. Руснак Н. Слово хлеб в произведенияз буковинских писателей конца ХІХ – начала ХХ ст/ Наталия Руснак // Simpozionul internaţional «Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XX-lea» (21–23 маi 2015, Cluj-Napoca, România). – Cluj-Napoca : Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, 2015. –  80–81.
 6. РуснакН. Лінгвокогнітивна природа діалектних текстів буковинських говірок / Наталія Руснак, Юлія Руснак // Current issues of social studies and history of medicine. Щоквартальний спільний українсько-румунський науковий журнал / Редколегія : Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. – Чернівці–Сучава : БДМУ, 2015. – № 1 (5). – С. 69–74.
 7. РуснакН. Культурные румынско-украинские контакты в свадебной обрядности северной Буковины / Наталия Руснак, Юлия Руснак // Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea : [еditori : Katalin Balázs и Ioan Herbil]. – Cluj-Napoca : Cаsa Cărţii de Ştiinţă, 2015 –  148–157.
 8. ТкачЛ. Агноніми як предмет антропоцентричної лексикології / Людмила Ткач // Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea. Anul IV, nr.1/2015. – Casa Cârţii de Ştiinţă. – Cluj-Napoca, 2015. – S. 24–38.
 9. ТкачЛ. Вариантность украинского литературного языка в конце ХІХ – начале ХХ века и современная рецепция этого социокультурного явления / Людмила Ткач // Simpozionul Internaţional «Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea», 21–22 mai 2015, Cluj-Napoka, România. – S. 85–87.
 10. Томусяк Л. М. Валентність дієслів-предикатів у дуплексивих синтаксичних конструкціях / Людмила Томусяк// Матеріали за ХІ Международна научна практична конференція, „Новини на научная прогрес” (17–25 август, 2015). – 2015. – Т.  – София : „БялГРАД-БГ”. – С. 49–52.
 11. ШабатСавка С. Дискурсивно-жанрові репрезентанти інтенції розмовності: толерантний /атолерантний діалог / Світлана Шабат-Савка // Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea : [еditori : Katalin Balázs и Ioan Herbil]. – Cluj-Napoca : Cаsa Cărţii de Ştiinţă, 2015 – S. 148–157.
 12. Шабат-Савка С. Функционально-целевые параметры коммуникативной интенции как лингвистической категории / Светлана Шабат-Савка// Simpozionul Internaţional «Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea», 21–22 mai 2015, Cluj-Napoka, România. – S. 63 –
 13. ШатіловаН. Синтаксичні домінанти як маркери ідіостилю письменника / Наталія Шатілова // Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XX-lea / editori: Katalin Balázs, Ioan Herbil. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015. – S. 82–92.
 14. ШатиловаН. Фразеологический фонд языка произведений Сидора Воробкевича / Наталия Шатилова // Simpozionul internaţional «Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XX-LEA» (22–24 маi 2015, Cluj-Napoca, România). – Cluj-Napoca : Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, 2015. – С. 95–96.

2016 р.

 1. ГуцулякТ. Місце і роль біблійних назв і сюжетів у відіменниковому словотворі української мови / Тетяна Гуцуляк // UCRAINICA VII. Současná ukrajinistika Problémy jazyka, literatury a kultury: Sborník příspěvků z mezinárodní konference VIII. olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní  Evropy, Olomouc 25‒27. 08. 2016, Univerzita Palackého v Olomouci. ‒ С. 74‒81.
 2. ГуцулякТ. Роль семантичних і словотвірних процесів у формуванні жаргонних метафор української мови / Тетяна Гуцуляк // Dialogul slaviştilor la începutul secolului al ХХІ-lea, Anul V, nr. 1/2016 / Editori: Katalin Balázs, Ioan Herbil, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2016. – p. 87‒100.
 3. ГуцулякТ. Ступені адвербіалізації іменників в українській мові: від фразеологічного контексту до синтаксичної деривації / Тетяна Гуцуляк // Диалог славистов в начале ХХІ века: международный научный симпозиум (26–28 мая 2016, Клуж-Напока, Румыния). – Клуж-Напока, Румыния. – С. 25‒26.
 4. Кардащук Е. Деривационный потенціал лексем в структуре семантического поля „Пространство” в украинском языке / Елена Кардащук // Диалог славистов в начале ХХІ века: международный научный симпозиум (26–28 мая 2016, Клуж-Напока, Румыния). – Клуж-Напока, Румыния. – С. 34‒35.
 5. Кульбабська О. Синтаксичний паралелізм як стилістична фігура й засіб експресивності в поетичному тексті / Елена Кульбабская/ / // Диалог славистов в начале ХХІ века: международный научный симпозиум (26–28 мая 2016, Клуж-Напока, Румыния). – Клуж-Напока, Румыния. – С. 45‒46.
 6. Максим’юк О. Лінгвістичний статус метафоричних словосполучень в українському синтаксисі / Оксана Максим’юк // Диалог славистов в начале ХХІ века: международный научный симпозиум (26–28 мая 2016, Клуж-Напока, Румыния). – Клуж-Напока, Румыния. – С. 54‒55.
 7. Ткач Л. Значение лексикографических источников для исследования культурологических аспектов истории слов в украинском языке / Людмила Ткач // Диалог славистов в начале ХХІ века: международный научный симпозиум (26–28 мая 2016, Клуж-Напока, Румыния). – Клуж-Напока, Румыния. – С. 74‒75.
 8. Ткач Л. Значение лексикографических источников для исследования культурологических аспектов истории слов в украинском языке / Людмила Ткач, анна Прокопова // Диалог славистов в начале ХХІ века: международный научный симпозиум (26–28 мая 2016, Клуж-Напока, Румыния). – Клуж-Напока, Румыния. – С. 76‒77.
 9. Ткач Л. Історичні та стилістичні аспекти варіативності норм української літературної мови / Людмила Ткач // Dialogul slaviştilor la începutul secolului al ХХІ-lea, Anul V, nr.1/2016 / Editori: Katalin Balázs, Ioan Herbil, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2016. – p. 13‒25.
 10. Ткач Л. Назви одягу в рекламних текстах кінця ХІХ початку ХХ ст. (за матеріалами чернівецької газети „Буковина”) / Людмила Ткач, Анна Прокопова // UCRAINICA VII. Současná ukrajinistika Problémy jazyka, literatury a kultury: Sborník příspěvků z mezinárodní konference VIII. olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní  Evropy, Olomouc 25‒27. 08. 2016, Univerzita Palackého v Olomouci. ‒ С. 169‒173.
 11. Томусяк Л. Комунікативна модель речень з дуплексивами / Людмила Томусяк // Диалог славистов в начале ХХІ века: международный научный симпозиум (26–28 мая 2016, Клуж-Напока, Румыния). – Клуж-Напока, Румыния. – С. 77‒78.
 12. Шабат-Савка С. Комунікативно-інтенційний простір наукового дискурсу : лексико-граматичні засоби вербалізації / Світлана Шабат-Савка // Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea : [еditori : Katalin Balázs и Ioan Herbil]. – Cluj-Napoca : Cаsa Cărţii de Ştiinţă, 2016. – С. 187 – 197.
 13. Шатилова Н. Бытовая лексика как источние этнокультурной информации в художественном тексте / Людмила Томусяк // Диалог славистов в начале ХХІ века: международный научный симпозиум (26–28 мая 2016, Клуж-Напока, Румыния). – Клуж-Напока, Румыния. – С. 85‒86.

2017 р.

Члени кафедри взяли участь у Міжнародній науковій конференції «Людина і міф», присвяченій актуальним питанням мовознавства й літературознавства, яка відбулася 18–19 травня 2017 р. на базі Сучавського університету імені Штефана чел Маре (Румунія) з доповідями:

 • проф. Кульбабська О. В.Варіантність синтаксичних одиниць у перекладних текстах”.
 • проф. Ткач Л.О.Лексика румунського походження в українській лексикографії: хронологічні, методологічні, жанрово-практичні аспекти”.
 • проф.Руснак Н.О.Запозичення з румунської мови в лексиці родинної обрядовості українських говірок Північної Буковини”.
 • проф. Шабат-Савка С.Т.Комунікативно-інтенційний обшир етномаркованих конструкцій: українськомовний дискурс”.
 • доц. Гуцуляк Т. Є. „Образно-дериваційний потенціал етнонімів в українській мові”.
 • доц. Агафонова А.М. „Мовна особистість письменника крізь призму його епістолярної спадщини (на матеріалі листів Івана Дощівника)”.

 

Програми подвійних дипломів

Климська Вероніка Анатоліївна направлена на навчання до Ягеллонського університету (м. Краків, Польща) на період з 01. 10. 2016 р. по 24.02. 2017 р. в рамках Угоди між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та Ягеллонським університетом про подвійне дипломування.

Кондришин Дарина Миколаївна направлена на навчання до Ягеллонського університету (м. Краків, Польща) на період з 01. 10. 2016 р. по 24.02. 2017 р. в рамках Угоди між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та Ягеллонським університетом про подвійне дипломування.

 

Мобільність студентів та викладачів; обмін досвідом роботи викладачів та навчання студентів за кордоном

–  проведення лекцій для іноземців:

проведення лекцій для студентів Варшавського університету (Польща) – проф. Кульбабська О. В., доц. Агафонова А. М.; Бухарестського університету (Румунія, м. Бухарест) – проф. Кульбабська О. В., доц. Шабат-Савка С. Т.; Державного Східноєвропейського інституту (Польща, м. Перемишль) – доц. Агафонова А. М., Ягеллонського університету (Польща. Краків) – проф. Кульбабська О.В.

 • навчання студентів за кордоном

Іваськевич Юлія – Ягеллонський університет, Польща (наказ № 801 ОП від 13.10.2015 р.).

Климська Вероніка – Ягеллонський університет, Польща  (наказ № 801 ОП від 13.10.2015 р.); (з 01. 10. 2016 р. по 24.02. 2017 р.);

Кондришин Дарина – Ягеллонський університет, Польща (наказ № 801 ОП від 13.10.2015 р.);  (з 01. 10. 2016 р. по 24.02. 2017 р.);

Мазурець Наталія  – Поморська академія, м. Слупськ, Польща (наказ № 762 ОП від 01. 10.2014 р.);

Мельник Анастасія – Поморська академія, м. Слупськ, Польща (наказ № 762 ОП від 01. 10.2014 р.).

 

Участь у міжнародних конференціях

2015 р.

 1. Члени кафедри взяли участь у Міжнародному науковому симпозіумі „Dialogul slaviştilor la începutul secolului al ХХІ-le” (22–25 травня 2015 р.). – Клуж-Напока (Румунія).
 2. Проф. Ткач Л. О. взяла участь у 4 конференціях: 1) Міжнародна наукова конференція „Мовне і культурне розмаїття у Центральній та Східній Європі: цінності та виклики” (м. Берегово, Угорщина, 26–28 березня 2015 р.); 2) IVMiędzynarodowa Konferencja Naukowa “Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich Język. Literatura. Kultura. Historia”, Supraśl (Польща, 14–15 травня 2015); 3) Mezinárodní konference Komise pro slovanské spisovné jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů; Filozofická fakulta Univerzity Palackého (м. Oломоуць, Чехія, 17–19 червня 2015 р.); 4) Міжнародна наукова конференція „Євангеліє у мові матері. Інспірації спадщиною святих Кирила і Мефодія у вихованні і навчанні – східноєвропейський досвід у контексті актуальних викликів” (Краків, Польща, 16–17 листопада 2015 р.).
 3. Доц. Гуцуляк Т. Є. взяла участь у Міжнародній науковій конференції „Євангеліє у мові матері. Інспірації спадщиною святих Кирила і Мефодія у вихованні і навчанні – східноєвропейський досвід у контексті актуальних викликів” (Краків, Польща, 16–17 листопада 2015 р.).

2016 р.

 1. Члени кафедри взяли участь у Міжнародному науковому симпозіумі „Dialogul slaviştilor la începutul secolului al ХХІ-le” (26–28 травня 2016 р.). – Клуж-Напока (Румунія).
 2. Проф. Ткач Л. О. та Гуцуляк Т. Є. взяли участь у конференції: Mezinárodní konference Komise pro slovanské spisovné jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů; Filozofická fakulta Univerzity Palackého (м. Oломоуць, Чехія, 25‒27. 08. 2016 р.

2017 р.

 1. Члени кафедри (проф. Кульбабська О. В., проф. Ткач Л.О., проф.Руснак Н.О., проф. Шабат-Савка С.Т., доц. Гуцуляк Т. Є., доц. Агафонова А.М.) взяли участь у Міжнародній науковій конференції «Людина і міф», присвяченій актуальним питанням мовознавства й літературознавства, яка відбулася 18–19 травня 2017 р. на базі Сучавського університету імені Штефана чел Маре (Румунія) та об’єднала науковців із України, Румунії, Франції, Іспанії, Марокко тощо.
 2. Ткач Л. взяла участь у Міжнародній науковій конференції „Книжки про слова. Історична та діалектна лексикографія”: Тимченківські читання; Актуальні проблеми діалектології /Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Мовознавча комісія Наукового товариства ім. Шевченка; 13-15 вересня 2017 р., Львів.
 3. Шабат-Савка С. Т. взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції „Людина і право в мові сучасних ЗМІ” (Одеса, 1-2 червня 2017 р.).

 

Стажування викладачів за 3 останні роки у провідних ВНЗ України та за кордоном

2015 р.

Доц. Кардащук О. В. та доц. Рабанюк Л. С. пройшли стажування на кафедрі української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (термін стажування – з 01.04.2015 до 30.04.2015 р., наказ № 60-ОС від 31 березня 2015 р.).

2016 р.

У рамках угоди про співробітництво між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьколвича і Сучавським університетом „Штефан чел Маре” та на офіційне запрошення Сучавського університету „Штефан чел Маре” проф. Шабат-Савка С.Т. проходила наукове стажування з 24 листопада по 28 грудня 2016 р.

Проф. Кульбабська О. В., доц. Максим’юк О. В., асист Шатілова Н. О. пройшли стажування у відділі загального мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (термін стажування – з 01.03.2016 до 31.03.2016 р.).