logoФахові видання України

Перелік

наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття

наукових ступенів доктора і кандидата наук

 І. Категорія «А»

 

І. Друковані періодичні видання

№ з/п Назва друкованого періодичного видання Засновник (співзасновники)

 

Галузь науки,

назва спеціальності або галузь знань

1. Experimental Oncology НАН України, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім.

Р. Є. Кравецького

НАН України

біологічні

медичні

 

спеціальності – 091, 222, 224

2. Journal of Chemistry and Technologies Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара хімічні

технічні

 

спеціальності – 102, 161, 181

3. Sententiae Вінницький національний технічний університет, ГО «Український філософський фонд», Інститут філософії імені Г. С. Сковороди

НАН України

філософські

 

спеціальності – 033

4. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія: Радіотехніка. Радіоапаратобудування

Вестник Национального техничного университета Украины «Киевский политехнический институт». Серия Радиотехника. Радиоаппратостроение.

Bulletin of National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Series Radiotechnique. Radioapparatus Bulding

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені

Ігоря Сікорського»

технічні

 

спеціальності – 171, 172, 173

5. Геодинаміка

Geodynamics

Національний університет

«Львівська політехніка»,

Інститут геофізики ім.

С. І. Субботіна НАН України, Інститут геології і геохімії горючих копалин

НАН України

геологічні

технічні

 

спеціальності – 103, 193

6. Космічна наука і технологія

Spase science and technology

Національна академія наук України технічні

фізико-математичні

 

спеціальності – 104, 105, 113, 121, 122, 124, 131, 132, 134, 142, 151, 152, 172

7. Математичне моделювання та комп’ютинг

Mathematical Modeling and Computing

Національний університет «Львівська політехніка», Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.

Я. С. Підстригача

НАН України

технічні

фізико-математичні

 

спеціальності – 104, 105, 111, 113, 121, 122, 124, 126

8. Мінералогічний журнал

Mineralogical Journal (Ukraine)

Національна академія наук України,

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України

геологічні

 

спеціальності – 103

9. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології

Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies

Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии

Інститут металофізики ім.

Г. В. Курдюмова

НАН України

технічні

фізико-математичні

 

спеціальності – 104, 105, 132, 122, 123, 152, 153

10. Наука та інновації

Наука и инновации

Science and Innovation

Національна академія наук України

 

технічні

 

спеціальності – 131, 132, 133, 134, 208, 184, 185

11. Новітня освіта

Advanced Education

Передовое образование

 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені

Ігоря Сікорського»

педагогічні

 

 

спеціальності – 011

 

12. Радіоелектроніка, інформатика, управління

Radio Electronics, Computer Science, Control

Радиоэлектроника, информатика, управление

Запорізький національний технічний університет технічні

 

спеціальності – 121, 122, 123, 126

13. Український історичний журнал Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса

НАН України

історичні

 

спеціальності – 032

 

 

 

ІІ. Категорія «Б»

 

І. Друковані періодичні видання

№ з/п Назва друкованого періодичного видання Засновник (співзасновники)

 

Галузь науки,

назва спеціальності або галузь знань

1. Customs Scientific Journal Університет митної справи та фінансів державне управління

юридичні

економічні

 

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 081, 262, 281, 292, 293

2. European Journal of Management Issues

 

Дніпровський національний університет імені

Олеся Гончара

економічні

 

спеціальності – 051, 072, 073, 075, 076, 241, 242, 292

 

3. Humanities studies Запорізький національний університет філософські

 

спеціальності – 033

4. Information Technologies in Education Херсонський державний університет,

 

Інститут інформа-ційних технологій і засобів навчання НАПН України

педагогічні

 

 

спеціальності – 011

5. Journal of Optimization, Differential Equations and their Applications

 

Дніпровський національний університет імені

Олеся Гончара

фізико-математичні

 

спеціальності – 111, 113

6. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Журнал Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» педагогічні

економічні

 

спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015, 051, 071, 072, 073

7. Law. Human. Environment

Право. Людина. Довкілля

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України юридичні

 

спеціальності – 081, 293

8. Pain, Anaesthesia and Intensive Care

Біль, знеболювання і інтенсивна терапія

ГО «Асоціація анестезіологів України», Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України

 

медичні

 

спеціальності – 222

9. Photoelectronics

Фотоелектроніка

Одеський національний університет імені

І. І. Мечникова

фізико-математичні

 

спеціальності – 104, 105

10. Review of transport economics and management

 

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна економічні

 

спеціальності – 051, 073

11. Ukrainian Journal of Food Science Національний університет харчових технологій технічні

 

спеціальності – 133

12. Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології Одеський національний університет імені

І. І. Мечникова,

«Одеська гуманітарна традиція»

філософські

 

спеціальності – 033, 034

13. Автоматичне зварювання Автоматическая сварка

 

НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Міжнародна асоціація «Зварювання» технічні

 

спеціальності – 131, 132, 151

14. Автошляховик України Автодорожник Украины ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут», ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна, Національний транспортний університет технічні

 

спеціальності – 183, 191, 192, 263

15. Аграрна економіка Львівський національний аграрний університет економічні

 

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292

 

16. Агроекологічний журнал

 

Інститут агроекології і природокористування НААН України, ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»,

ВГО «Асоціація агроекологів України»

 

сільськогосподарські

біологічні

економічні

 

спеціальності – 051, 091, 101, 201, 204, 205

17. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Дрогобицький державний педагогічний університет імені

Івана Франка, громадяни України – Ільницький В. І., Душний А. І.,

Зимомря І. М.

філологічні

мистецтвознавство

 

спеціальності – 035, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028

 

 

18. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Буковинський державний медичний університет, Сучавський університет ім. Штефана чел Маре історичні

філологічні

 

спеціальності – 032, 035

19. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики

Current issues in pharmacy and medicine: science and practice

Запорізький державний медичний університет біологічні

 

спеціальності – 091

20. Актуальні проблеми держави і права Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні

 

спеціальності – 081, 262, 293

21. Актуальні проблеми міжнародних відносин

Actual problems of international relations

Київський

національний університет

імені Тараса Шевченка

юридичні

економічні

політичні

 

спеціальності – 051, 052, 072, 073, 081, 291, 292, 293

22. Актуальні проблеми політики Національний університет «Одеська юридична академія», Південно-український центр гендерних проблем юридичні

політичні

 

спеціальності – 052, 081

23. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії Українська медична стоматологічна академія медичні

 

спеціальності – 221

24. Американська історія та політика

American History and Politics

Київський національний університет імені Тараса Шевченка історичні

 

спеціальності – 032

25. Архів клінічної медицини ДВНЗ «Івано-Франківський національний  медичний університет» медичні

 

спеціальності – 222

26. Архів офтальмології України

Архив офтальмологии Украины

Archive of Ukrainian ophthalmology

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Донецький національний медичний університет, ГО «Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів України» медичні

 

спеціальності – 222

27. Біологічні системи: теорія та інновації

Biological Systems: Theory and Innovation

Національний університет біоресурсів і природокористування України біологічні

 

спеціальності – 091, 101, 162, 202

28. Буковинський математичний журнал

 

Чернівецький національний університет імені

Юрія Федьковича

фізико-математичні

 

спеціальності – 111, 113

29. Буковинський медичний вісник ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» медичні

 

спеціальності – 222

30. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

Вентиляция, освещение и теплогазоснабжение

Київський національний університет будівництва і архітектури технічні

 

спеціальності – 192

 

31. Ветеринарна біотехнологія Інститут ветеринарної медицини НААН, Державний НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ветеринарні

 

спеціальності – 211

32. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки Харківський національний університет імені

В. Н. Каразіна

 

педагогічні

 

 

спеціальності – 011, 014, 015

33. Військово-науковий вісник Національна академія сухопутних військ імені гетьмана

Петра Сагайдачного

історичні

 

спеціальності – 032

34. Вісник Вінницького політехнічного інституту Вінницький національний технічний університет технічні

 

спеціальності – 183

35. Вісник економічної науки України Інститут економіки промисловості

НАН України, ГО «Академія економічних наук України»

економічні

 

спеціальності – 051, 072, 073, 075, 076, 292

36. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки

Zhytomyr Ivan Eranko State University Journal. Philosophical Sciences

Житомирський державний університет імені Івана Франка філософські

 

 

спеціальності – 031, 033

37. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки

Zhytomyr Ivan Eranko State University Journal. Pedagogical Sciences

Житомирський державний університет імені Івана Франка педагогічні

 

 

спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015, 016

38. Вісник Запорізького національного університету

(юридичні науки)

Запорізький національний університет юридичні

 

спеціальності – 081, 262, 293

39. Вісник Запорізького національного університету

(економічні науки)

Запорізький національний університет економічні

 

спеціальності – 051

40. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні

 

спеціальності – 081

41. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія Київський національний університет імені Тараса Шевченка хімічні

 

спеціальності – 102

42. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія Київський національний університет імені Тараса Шевченка георгафічні

 

спеціальності – 103, 106, 193

43. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics

Київський національний університет імені Тараса Шевченка економічні

 

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 292

44. Вісник Клубу Панкреатологів

Вестник Клуба Панкреатологов

Донецький національний медичний університет ім.

М. Горького, Всеукраїнська громадська організація «Український Клуб Панкреатологів», Гуляєв Р. Ю.

медичні

 

спеціальності – 222

45. Вісник Криворізького національного університету ДВНЗ «Криворізький національний університет» технічні

 

 

спеціальності – 192, 193, 263

46. Вісник Львівського національного аграрного університету

(агрономія)

Львівський національний аграрний університет сільськогосподарські

 

спеціальності – 101, 201, 203

47. Вісник Львівського національного аграрного університету. (агроінженерні дослідження) Львівський національний аграрний університет технічні

 

спеціальності – 122, 126, 133, 208, 274

48. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки Львівський торговельно-економічний університет технічні

 

спеціальності – 132, 181, 182

49. Вісник Львівського університету. Серія біологічна Львівський національний університет імені

Івана Франка

біологічні

 

спеціальності – 091, 101, 162

50. Вісник Львівського університету. Серія хімічна Львівський національний університет імені

Івана Франка

хімічні

 

спеціальності – 102

51. Вісник Львівського університету. Серія: прикладна математика та інформатика Львівський національний університет імені

Івана Франка

технічні

 

 

спеціальності – 113, 122, 124

52. Вісник Маріупольського державного університету.

Серія: Історія. Політологія

Маріупольський державний університет історичні

 

спеціальності – 032

53. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка Маріупольський державний університет економічні

 

спеціальності – 051, 072, 073, 292

 

54. Вісник машинобудування та транспорту Вінницький національний технічний університет технічні

 

спеціальності – 131, 132, 133, 274, 275

 

55. Вісник Національного авіаційного університету. Серії: Педагогіка, Психологія Національний авіаційний університет психологічні

 

спеціальності – 053

 

56. Вісник Національного технічного університету

«ХПІ». Серія: Машинознавство та СПАР

Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серия: Машиноведение и САПР

Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Engineering and CAD

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» технічні

 

спеціальності – 131, 133

57. Вісник Національного технічного університету

«ХПІ». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія

Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серия: Химия, химическая технология и экология»

Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Chemistry, Chemical Technology and Ecology

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» технічні

 

спеціальності – 101, 161, 162, 181, 185

58. Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (економічні науки)

Вестник Национального технического университета «ХПИ» (экономические науки)

Bulletin of the National Technical University «KhPI» (economic sciences)

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» економічні

 

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 242, 281, 292

59. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інформатика та моделювання

Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серия: Информатика и моделирование

Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Information Science and Modelling

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» технічні

 

спеціальності – 122, 123, 151, 152

60. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях

Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серия: Новые решения в современных технологиях

Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: New solutions in modern technology

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» технічні

 

спеціальності – 101, 141, 142, 161, 181

61. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження»

Bulletin of National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Series «Chemical engineering, ecology and resource saving»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

технічні

 

спеціальності – 133, 151

 

62. Вісник Національного транспортного університету Національний транспортний університет технічні

 

спеціальності – 192

63. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: Проблеми економіки та управління

Journal of Lviv Polytechnic National University. Series of Economics and Management Issues

Національний університет «Львівська політехніка» економічні

 

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 232, 281, 292

64. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

(серія: педагогічні науки)

Національний університет «Чернігівський колегіум»

імені Т. Г. Шевченка

 

педагогічні

 

 

спеціальності – 011, 013, 014, 015, 016

65. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки Одеський національний університет імені

І. І. Мечникова

географічні

геологічні

 

спеціальності – 103, 106

66. Вісник Одеського національного університету. Економіка

 

Одеський національний університет імені

І. І. Мечникова

економічні

 

 

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 292

67. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць (Серія «Соціальні та поведінкові науки» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» психологічні

 

спеціальності – 053

 

 

68. Вісник Полтавської державної аграрної академії Полтавська державна аграрна академія ветеринарні

технічні

сільськогосподарські

 

спеціальності – 101, 162, 201, 202, 204, 211, 212

69. Вісник Приазовського державного технічного університету

серія: «Технічні науки»

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» технічні

 

спеціальності – 136, 141, 142, 144, 163, 171, 183, 263

 

70. Вісник соціально-економічних досліджень Одеський національний економічний університет економічні

 

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 241, 242, 281, 292

71. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета

Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway University

Харківський національний автомобільно-дорожній університет технічні

 

спеціальності – 101, 122, 151

72. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ
Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affair
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України юридичні

 

спеціальності – 081, 262, 293

73. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право»

Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Серия «Право»

The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: Law

Харківський національний університет імені

В. Н. Каразіна

 

юридичні

 

спеціальності – 081, 262, 293

74. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»

Харківський національний університет імені

В. Н. Каразіна

економічні

 

 

спеціальності – 051, 073, 292

75. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Економічна»

Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv national University Economic Series

Харківський національний університет імені

В. Н. Каразіна

економічні

 

спеціальності – 051, 072, 073

76. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» Харківський національний університет імені

В. Н. Каразіна

 

педагогічні

філологічні

 

спеціальності – 011, 014, 015, 035

77. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки» Харківський національний університет імені

В. Н. Каразіна

 

історичні

 

спеціальності – 032

78. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія «Історія» Харківський національний університет імені

В. Н. Каразіна

 

історичні

 

спеціальності – 032

79. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія «Екологія»

Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University series «Ecology»

Вестник Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина «Экология»

Харківський національний університет імені

В. Н. Каразіна

 

географічні

біологічні

 

спеціальності – 091, 101, 103

80. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія «Фізика» Харківський національний університет імені

В. Н. Каразіна

 

фізико-математичні

 

 

спеціальності – 104

81. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління»

Харківський національний університет імені

В. Н. Каразіна

 

технічні

 

спеціальності – 113, 122, 123, 125

82. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Серія «Філософія. Філософські перипетії»

Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Серия «Философия. Философские перипетии»

The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: Philosophy. Philosophical Peripetias

Харківський національний університет імені

В. Н. Каразіна

 

філософські

 

 

спеціальності – 033

83. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи»

Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University series «Sociological studies of contemporary society: methodology, theory, methods»

Харківський національний університет імені

В. Н. Каразіна

 

соціологічні

 

 

спеціальності – 054

84. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія «Філологія» Харківський національний університет імені

В. Н. Каразіна

 

філологічні

 

 

спеціальності – 035

85. Вісник Херсонського національного технічного університету

Вестник Херсонского национального технического университета

Visnyk of Kherson National Technical University

Херсонський національний технічний університет економічні

 

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 242

86. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки Хмельницький національний університет технічні

 

спеціальності – 131, 132, 133

87. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки».

Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnitsky National Univercity. Series «Pedagogical Science»

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького педагогічні

 

 

спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015

88. Вісник Черкаського університету. Серія: біологічні науки Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького біологічні

 

спеціальності – 091

89. Вісник Черкаського університету. Серія: історичні науки Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького історичні

 

спеціальності – 032

90. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського державного торговельно-економічного університету економічні

 

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292

91. Вісті Харківського ентомологічного товариства

Известия Харьковского энтомологического общества

The Kharkov Entomological Society Gazette

Харківське ентомологічне товариство, Харківський національний аграрний університет ім.

В. В. Докучаєва

біологічні

сільськогосподарські

 

спеціальності – 091, 101, 162, 202, 211

92. Водні біоресурси та аквакультура

Water bioresources and aguaculture

Водные биоресурсы и аквакультура

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» сільськогосподарські

 

спеціальності – 101, 207

93. Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал «Інфекційні хвороби» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені

І. Я. Горбачевського»,

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Грома-шевського» АМН України

медичні

 

спеціальності – 222

94. Вчені записки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» економічні

 

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292

95. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Історичні науки»

Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского серия «Исторические науки»

Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University series «Historical Sciences»

Таврійський національний університет імені

В. І. Вернадського

історичні

 

спеціальності – 032

96. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Державне управління»

Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University series «Public Administration»

Таврійський національний університет імені

В. І. Вернадського

державне управління

 

спеціальності – 281

97. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Технічні науки»

Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University series «Technical Sciences»

Таврійський національний університет імені

В. І. Вернадського

технічні

 

спеціальності – 144, 161, 172

98. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Філологія. Соціальні комунікації»

Ученые записки  Таврического национального университета имени В.И.Вернадского, серия «Филология. Социальные коммуникации»

Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series «Philology. Social Communications»

Таврійський національний університет імені

В. І. Вернадського

філологічні

 

 

спеціальності – 035, 061

99. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Економіка і управління»

Ученые записки  Таврического национального университета имени В.И.Вернадского серия «Экономика и управление»

Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University series «Economy and Management»

Таврійський національний університет імені

В. І. Вернадського

економічні

 

спеціальності – 051, 072, 073, 075

100. Габітус

Habitus

Приватна установа «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій» соціологічні

психологічні

 

спеціальності – 053, 054

101. Галицький економічний вісник Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя економічні

 

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292

102. Генетичні ресурси рослин Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН сільськогосподарські

 

спеціальності – 201

103. Гірничий вісник

 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» технічні

 

спеціальності – 121, 122, 123, 131, 133, 151, 274, 275

104. Гірська школа Українських Карпат ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» педагогічні

 

 

спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015

105. Двигатели внутреннего сгорания Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» технічні

 

спеціальності – 142

106. Держава і право

State and law

Інститут держави і права ім.

В. М. Корецького

НАН України

юридичні

політичні

 

спеціальності – 052, 081

107. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво Класичний приватний університет економічні

 

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 292

108. Держава та регіони. Серія: Право Класичний приватний університет юридичні

 

спеціальності – 081, 293

109. Дороги і мости ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут ім.

М. П. Шульгіна»

технічні

економічні

 

спеціальності – 051, 073, 275

110. Дослідження в математиці і механіці

Researches of Mathematics and Mechanics

Одеський національний університет імені

І. І. Мечникова

фізико-математичні

 

спеціальності – 111, 113

111. Екологічні науки ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління», Академія екологічних наук України біологічні

технічні

 

спеціальності – 091, 101, 103, 183

112. Екологічні проблеми

Environmental Problems

Національний університет «Львівська політехніка», Одеський державний екологічний університет, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Вінницький національний технічний університет, Київський національний університет будівництва і архітектури біологічні

технічні

 

спеціальності – 101, 161, 162, 183

113. Економіка і прогнозування

Economy and forecasting

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» економічні

 

спеціальності – 051

114. Економіка і управління ПВНЗ «Європейський університет»,

Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності

економічні

 

спеціальності – 051, 072, 073, 075

 

 

115. Економіка та підприємництво ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» економічні

 

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292

116. Економіка транспортного комплексу

Экономика транспортного комплекса

Economics of Transport Complex

Харківський національний автомобільно-дорожній університет економічні

 

спеціальності – 051, 073, 075, 076

 

117. Економічна та соціальна географія Київський національний університет імені Тараса Шевченка технічні

 

спеціальності – 193

118. Економічний вісник Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» економічні

 

спеціальності – 051, 073, 075, 076, 292

119. Економічний дискурс

The economic discourse

ГО «Науковий клуб «СОФУС», Львівський торговельно-економічний університет, Подільський державний аграрно-технічний університет економічні

 

спеціальності – 051, 072, 073, 076

120. Економічний журнал Одеського політехнічного університету

Economic journal Odessa polytechnic university

Одеський національний політехнічний університет економічні

 

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292

 

121. Електротехніка та електроенергетика

Электротехника и электроэнергетика

Electrical Engineering and Power Engineering

Національний університет «Запорізька політехніка» технічні

 

спеціальності – 141

122. ЕМІНАК ДП «Науково-дослідницький центр – «Лукомор’є», ДП «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба  України» Інституту археології НАН України» історичні

 

спеціальності – 032

123. Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»,

Всеукраїнська громадська асоціація «Українська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»

медичні

 

спеціальності – 222

124. Енерготехнології та ресурсозбереження

Энерготехнологии и ресурсосбережение

Energy Technologies and Resource Saving

Національна академія наук України, Інститут газу НАН України, Інститут вугільних енерготехнологій

НАН України

технічні

 

спеціальності – 105, 136, 144

125. Етнічна історія народів Європи Київський національний університет імені Тараса Шевченка історичні

 

спеціальності – 032

126. Журнал обчислювальної та прикладної математики Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

МП «ТВ і МС»

технічні

 

спеціальності – 113, 122, 124

127. Журнал фізики та електроніки

Журнал физики и электроники

Journal of Physics and Electronics

 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

фізико-математичні

 

 

спеціальності – 104, 105

128. Записки з українського мовознавства Одеський національний університет

ім. І. І. Мечникова

філологічні

 

 

спеціальності – 035

129. Збалансоване природокористування

Сбалансированное природопользование

Balanced nature using

Інститут агроекології і природокористування НААН України, ТОВ «ЕКОІНВЕСТКОМ»

 

сільськогосподарські

економічні

 

спеціальності – 051, 101, 201, 205

130. Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика» Кам’янець-Подільський національний університет імені

Івана Огієнка,

Інститут педагогіки АПН України

педагогічні

 

 

спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015

131. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки)

Сборник научных трудов Днепровского государственного технического университета (технические науки)

Дніпровський державний технічний університет технічні

 

спеціальності – 141, 162

132. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Транспортні системи та технології перевезень» Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна технічні

 

спеціальності – 273, 275

133. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України Національна академія державного управління при Президентові України державне управління

 

спеціальності – 281

134. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького педагогічні

 

 

спеціальності – 011, 015

135. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету

«Інноватика у вихованні»

Рівненський державний гуманітарний університет педагогічні

 

 

спеціальності – 011, 014, 015

136. Зв’язок Державний університет телекомунікацій технічні

 

спеціальності – 121, 122, 123, 126

137. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право Київський національний торговельно-економічний університет юридичні

 

спеціальності – 081, 293

138. Інноваційна економіка

Innovative economy

Подільський державний аграрно-технічний університет,

ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»,

ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва»,

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

економічні

 

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 292

139. Інсайт: психологічні виміри суспільства

Insight: the psychological dimensions of society

Херсонський державний університет психологічні

 

спеціальності – 053

140. Інтермарум: історія, політика, культура

Intermarum: history, policy, culture

Житомирський державний університет імені Івана Франка історичні

 

спеціальності – 032

141. Інтродукція рослин

Интродукция растений

Plant Introduction

Національна академія наук України, Національний ботанічний сад ім.

М. М. Гришка НАН України, Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, Державний дендрологічний парк  «Олександрія» НАН України, Державний дендрологічний парк «Тростянець»

НАН України»

сільськогосподарські

біологічні

 

спеціальності – 091, 101, 205, 206

142. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія Вінницький національний технічний університет технічні

 

спеціальності – 121, 122, 123, 124, 125, 126, 152, 163

143. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте

Український державний університет залізничного транспорту технічні

 

спеціальності – 126, 151, 273, 274

144. Інформаційно-телекомунікаційні науки

Іnformation and Telecommunication Sciences Информационно-телекоммуникационные науки

 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» технічні

 

спеціальності – 172

145. Історико-політичні проблеми сучасного світу Чернівецький національний університет імені

Юрія Федьковича

політичні

 

спеціальності – 052

146. Історія науки і техніки Державний університет інфраструктури та технологій

 

історичні

 

спеціальності – 032

147. Квалілогія книги Українська академія друкарства технічні

 

спеціальності – 126, 131, 133, 186

148. Кібернетика та обчислювальна техніка

Кибернетика и вычислительная техника

Cybernetics and computer engineering

НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України медичні

біологічні

 

спеціальності – 091, 224

149. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

Clinical endocrinology and endocrine surgery

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України медичні

 

спеціальності – 222

150. Клінічна стоматологія ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені

І. Я. Горбачевського»

медичні

 

спеціальності – 221

151. Клітинна та органна трансплантологія

Клеточная и органная трансплантология

Cell and Organ Transplantology

ТОВ «Інститут клітинної терапії» біологічні

 

спеціальності – 091

152. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво Луцький національний технічний  університет технічні

 

спеціальності – 123

153. Конституційно-правові академічні студії

Constitutional and legal academic studies

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» юридичні

 

спеціальності – 081, 293

154. Космиченская техника. Ракетное вооружение

Space Technology. Missile Armaments

ДП «Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля» технічні

 

спеціальності – 142

155. Лінгвістичні студії

Linguistic Studies

Донецький національний університет філологічні

 

спеціальності – 035

156. Лісівництво і агролісомеліорація Український Ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Державного агентства лісових ресурсів України та НАН України сільськогосподарські

 

спеціальності – 202, 205, 206

157. Людина та довкілля. Проблеми неоекології Харківський  національний університет імені В.Н.Каразіна географічні

 

спеціальності – 101, 103, 201, 205

158. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки Кам’янець-Подільський національний університет імені

Івана Огієнка, Інститут кібернетики імені

В. М. Глушкова

НАН України

технічні

 

спеціальності – 122

 

 

 

 

 

159. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки Кам’янець-Подільський національний університет імені

Івана Огієнка, Інститут кібернетики імені

В. М. Глушкова

НАН України

фізико-математичні

 

спеціальності – 111, 113

 

 

 

 

 

160. Матеріали та дослідження з археології Прикарпаття і Волині Інститут українознавства                          ім. І. Крип’якевича НАН України історичні

 

спеціальності – 032

161. Машинобудування Українська інженерно-педагогічна академія технічні

 

спеціальності – 131, 132, 133

162. Медицина невідкладних станів

Медицина неотложных состояний

Emergency medicine

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України», громадянин України Заславський О. Ю. медичні

 

спеціальності – 222

163. Меліорація і водне господарство Інститут водних проблем і меліорації НААН технічні

сільськогосподарські

 

спеціальності – 192, 201

164. Метал і лиття України

Металл и литье Украины

Metal and Casting of Ukraine

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України технічні

 

спеціальності – 136

165. Метрологія та прилади Харківський національний університет радіоелектроніки, Громадська організація «Академія метрології України», ТОВ виробничо-комерційна фірма «ФАВОР, ЛТД» технічні

 

спеціальності – 152

166. Механізація та електрифікація сільського господарства

 

ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН технічні

 

спеціальності – 133, 141

167. Механіка гіроскопічних систем

Механика гироскопических систем

Mechanics of gyroscopic systems

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» технічні

 

 

спеціальності – 131, 134, 151, 152, 173

168. Митна безпека

Customs Security

Університет державної фіскальної служби України економічні

 

 

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 232, 241, 281, 292

169. Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»

Interdepartmental scientific and technical collection  «Geodesy, Cartography and Aerial Photography»

Національний університет

«Львівська політехніка»

технічні

 

спеціальності – 103, 193

170. Міжнародна економічна політика

Международная экономическая политика

International Economic Policy

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» економічні

 

 

спеціальності – 051, 292

171. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки»

Международный научный журнал «Интернаука». Серия: «Юридические науки»

International Scientific Journal «Internauka». Series: «Juridical sciences»

Київський кооперативний інститут бізнесу і права, Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права», ТОВ «Фінансова Рада України», ГО «Міжнародна академія освіти і науки» юридичні

 

спеціальності – 081, 262

172. Міжнародний тематичний науковий збірник «Зрошуване землеробство»

Межведомственный тематический научный зборник «Орашаемое земледелие»

Interagency thematic scientific collection «Irrigated agriculture»

Інститут зрошуваного землеробства НААН сільськогосподарські

 

спеціальності – 101, 201, 202

173. Міжнародний філологічний часопис

International Journal of Philology

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України педагогічні

філологічні

 

спеціальності – 011, 035

174. Мінеральні ресурси України Минеральные ресурсы Украины

Mineral resources of Ukraine

Український державний геологорозвідувальний інститут (УКРДГРІ) (Державне підприємство)

 

геологічні

технічні

 

спеціальності – 103, 184, 185

175. Мова Одеський національний університет імені

І. І. Мечникова

філологічні

 

 

спеціальності – 035

176. Мультиверсум. Філософський альманах Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України філософські

 

 

спеціальності – 031, 033

177. Наука в олимпийском спорте Національний університет фізичного виховання і спорту України, Національний олімпійський комітет фізичне виховання та спорт

 

спеціальності – 017

178. Наука і освіта

Science and Education

 

ДЗ «Південно-український національний педагогічний університет ім.

К. Д. Ушинського»

педагогічні

психологічні

 

спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015, 016, 053, 231

179. Наука та будівництво ДП «Державний НДІ будівельних конструкцій» технічні

 

спеціальності – 192

180. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна технічні

 

 

спеціальності – 122, 132, 133, 273, 274, 275

181. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

Scientific bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.

К. Д. Ушинського»

педагогічні

 

 

спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015, 016, 231

182. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент

International Humanitarian University Herald. Economics and Management

Міжнародний гуманітарний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України економічні

 

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292

183. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» Мукачівський державний університет психологічні

 

спеціальності – 053

 

184. Науковий вісник НЛТУ України ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» біологічні

сільськогосподарські

технічні

економічні

 

спеціальності – 051, 091, 101, 187, 205, 206

 

 

185. Науковий вісник публічного та приватного права Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права» юридичні

 

спеціальності – 081, 262, 293

186. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика» ДВНЗ «Ужгородський національний університет» фізико-математичні

 

 

спеціальності – 111, 113, 122, 124, 126

187. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки»

Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Geographical Sciences»

Херсонський державний університет географічні

 

спеціальності – 103, 106

188. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»

Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Economic Sciences»

 

Херсонський державний університет економічні

 

спеціальності – 051, 073

189. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки»

Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Psychological Sciences»

Херсонський державний університет психологічні

 

спеціальності – 053

 

 

190. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія

History Journal of Yurii Fedkovych Chernivtsi National University

Чернівецький національний університет імені

Юрія Федьковича

історичні

 

спеціальності – 032

191. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) Чернівецький національний університет імені

Юрія Федьковича

біологічні

 

спеціальності – 091

192. Організаційна психологія. Економічна психологія Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці психологічні

 

спеціальності – 053

 

 

193. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис «Галичина» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» історичні

 

спеціальності – 032

194. Науковий погляд: економіка та управління Університет митної справи та фінансів

 

економічні

 

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 232

 

195. Наукові вісті КПІ

KPI Science News

 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» технічні

 

спеціальності – 131, 132, 133, 134

 

196. Наукові горизонти

Scientific Horizons

Житомирський національний агроекологічний університет ветеринарні

сільськогосподарські

 

спеціальності – 183, 204, 211

197. Наукові записки

Scientific Papers

Українська академія друкарства технічні

 

спеціальності – 122, 126, 131, 133, 151, 186

198. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського історичні

 

спеціальності – 032

199. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України Інститут законодавства Верховної Ради України економічні

 

спеціальності – 051, 281, 292

200. Наукові записки НаУКМА. Соціологія

NaUKMA Research Papers. Sociology

Національний університет «Києво-Могилянська академія» соціологічні

 

 

спеціальності – 054

201. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки

NaUKMA Research Papers. Law

 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» юридичні

 

спеціальності – 081

202. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство» Харківський національний педагогічний університет імені

Г. С. Сковороди

філологічні

 

 

спеціальності – 035

203. Наукові записки. Серія: Право Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка юридичні

 

спеціальності – 081

204. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія:

«Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка»

Донецький національний технічний університет технічні

 

спеціальності – 121, 122, 123

205. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки Кам’янець-Подільський національний університет імені

Івана Огієнка

історичні

 

спеціальності – 032

206. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» Національний авіаційний університет юридичні

 

спеціальності – 081

207. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні

 

спеціальності – 081, 293

208. Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, Інститут біології тварин НААН сільськогосподарські

ветеринарні

 

 

спеціальності – 204, 211, 212

 

 

209. Науково-технічний журнал «Металознавство та обробка металів»

Научно-технический журнал «Металловедение и обработка металлов»

Scientific Technical Journal «Metal Science and Treatment of Metals»

Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України технічні

 

спеціальності – 132, 136

210. Нафтогазова енергетика Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу технічні

 

спеціальності – 103, 132, 133, 185

211. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»,

Всеукраїнська громадська організація Асоціація неонатологів України

медичні

 

спеціальності – 222, 228

212. Нова педагогічна думка Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

Рівненський державний гуманітарний університет

педагогічні

 

спеціальності – 011, 014, 015

213. Нова філологія Запорізький національний університет філологічні

 

спеціальності – 035

214. Нові технології в будівництві

Новые технологии в строительстве

ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», Академія будівництва України, Київський національний університет будівництва і архітектури технічні

 

спеціальності – 191, 192

 

 

215. Новітні технології ПВНЗ «Університет новітніх технологій», громадянин України Богом’я В. І., громадянка України Бороденко Н. Д. технічні

 

спеціальності – 126, 271

216. Облік і фінанси

Учет и финансы

Accounting and Finance

 

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України,

ННЦ «Інститут аграрної економіки»,

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

Національний університет харчових технологій,

Миколаївський національний аграрний університет,

Уманський національний університет садівництва,

Товариство з додатковою відповідальністю «Інститут обліку і фінансів»

економічні

 

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076

 

217. Одеський лінгвістичний вісник Національний університет «Одеська юридична академія» філологічні

 

 

спеціальності – 035

218. Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології Вінницький національний технічний університет технічні

 

спеціальності – 121, 122, 123, 124, 126, 151, 152

219. Освітні обрії Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» педагогічні

 

 

спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015

220. Оториноларингологія

Оториноларингология

Otorhinolaryngology

 

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф.

О. С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»,

ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»

медичні

 

спеціальності – 222

221. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах Класичний приватний університет педагогічні

 

 

спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015, 016

222. Перспективні технології та прилади Луцький національний технічний університет технічні

 

спеціальності – 131, 132, 133, 151, 152, 153

223. Питання боротьби зі злочинністю Національна академія правових наук України,

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності  імені академіка В. В.Сташиса НАПрН України

юридичні

 

спеціальності – 081

224. Питання прикладної математики і математичного моделювання

Вопросы прикладной математики и математического моделирования

Problems of applied mathematics and mathematical modeling

Дніпровський національний університет імені

Олеся Гончара

фізико-математичні

 

спеціальності – 113, 124

225. Південний архів (філологічні науки)

South Archive (Philological Sciences)

Херсонський державний університет філологічні

 

 

спеціальності – 035

226. Підприємництво та інновації ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів» економічні

 

спеціальності – 051, 072, 073, 075, 076, 292

227. Підприємництво, господарство і право Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України юридичні

 

спеціальності – 081, 293

228. Поверхня

Поверхность

Surface

Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка

НАН України

фізико-математичні

 

 

спеціальності – 105

229. Поліграфія і видавнича справа

Printing and Publishing

Українська академія друкарства технічні

 

спеціальності – 126, 131, 133, 151, 186

230. Політікус

Politicus

ДЗ «Південно-український національний педагогічний університет імені

К. Д. Ушинського»

 

політичні

 

спеціальності – 052

231. Політологічний вісник

Politology Bulletin

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

ТОВ «Вадекс»

філософські

політичні

 

спеціальності – 033, 052

232. Право і Безпека Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України юридичні

 

спеціальності – 081, 262, 293

233. Право та державне управління Класичний приватний університет державне управління

юридичні

 

спеціальності – 081, 281, 293

234. Право та інновації Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України юридичні

 

спеціальності – 081, 293

235. Правова держава Одеський національний університет імені

І. І. Мечникова

юридичні

 

спеціальності – 081

236. Правова позиція

Legal Position

Університет митної справи та фінансів юридичні

 

спеціальності – 081, 262, 293

237. Правовий часопис Донбасу

 

Донецький юридичний інститут МВС України юридичні

 

спеціальності – 081

238. Правові новели ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» юридичні

 

спеціальності – 081

239. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету Таврійський державний агротехнологічний університет технічні

 

спеціальності – 122, 133, 181

240. Приватне та публічне право

Private and public law

Сумський національний аграрний університет юридичні

 

спеціальності – 081, 262, 293

241. Прикарпатський юридичний вісник (Subcarpathian Law Herald) Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні

 

спеціальності – 081

242. Прикладні питання математичного моделювання

Прикладные вопросы математического моделирования

Applied questions of mathematical modelling

Херсонський національний технічний університет технічні

 

спеціальності – 122, 151, 192

243. Природничий альманах (біологічні науки)

Scientific Bulletin of Natural Sciences (Biological Sciences)

Херсонський державний університет біологічні

 

спеціальності – 091

244. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії Харківський національний університет ім.

В. Н. Каразіна

географічні

 

спеціальності – 103, 106

245. Проблеми безперервної медичної освіти та науки

Problems of uninterrupted medical training and science

 

Харківська медична академія післядипломної освіти медичні

 

спеціальності – 221, 222, 224

246. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» Дрогобицький державний педагогічний університет імені

Івана Франка

історичні

 

спеціальності – 032

247. Проблеми інженерно-педагогічної освіти Українська інженерно-педагогічна академія педагогічні

 

 

спеціальності – 011, 015

248. Проблеми клінічної педіатрії ДВНЗ «Ужгородський національний університет» медичні

 

спеціальності – 222, 228

249. Проблеми машинобудування.

Проблемы машиностроения.

Journal of Mechanical Engineering

Національна академія наук України, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного

НАН України

технічні

 

спеціальності – 142, 143, 144

250. Проблеми програмування

Проблемы программирования

Problems in Programming

Національна академія наук України, Інститут програмних систем НАН України технічні

 

 

спеціальності – 121, 122, 123, 124, 125, 126

251. Проблеми сучасного підручника Problems of а Modern Textbook

Проблеми современного учебника

Інститут педагогіки НАПН України педагогічні

 

 

спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015, 231

252. Продовольчі ресурси Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України технічні

економічні

 

спеціальності – 051, 072, 073, 075, 076, 162, 181

 

253. Професійна освіта: методологія, теорія та технології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» педагогічні

 

 

спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015, 016, 231

254. Психіатрія, неврологія та медична психологія

Психиатрия, неврология и медицинская психология

Psychiatry, Neurology and Medical Psychology

Харківський національний університет імені

В. Н. Каразіна

 

медичні

 

спеціальності –222, 225

255. Психологічний часопис Психологический журнал Psychological journal

Journal psychologique

 

Інститут психології ім. Г. С. Костюка, Асоціація з  підтримки науки та інновацій психологічні

 

спеціальності – 053

 

 

256. Психологія і особистість

Psychology and Personality

Полтавський національний педагогічний університет імені

В. Г. Короленка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

психологічні

 

спеціальності – 053

 

 

257. Публічне управління і адміністрування в Україні

Public management and administration in Ukraine

Приватна установа «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій» державне управління

 

спеціальності – 281

258. Публічне управління та митне адміністрування Університет митної справи та фінансів державне управління

 

спеціальності – 281

259. Публічне управління та регіональний розвиток Чорноморський національний університет імені

Петра Могили

державне управління

 

спеціальності – 281

260. Радіотехніка

Радиотехника

Radiotekhnika

Харківський національний університет радіоелектроніки технічні

 

спеціальності – 171, 172, 173

261. Радіофізика і радіоастрономія

Радиофизика и радиоастрономия

Radio Physics and Radio Astronomy

Національна академія наук України, Радіоастрономічний інститут НАН України, Український комітет радіосоюзу фізико-математичні

 

 

спеціальності – 104, 105

262. Радіофізика та електроніка

Радиофизика и электроника

Radio Physics and Electronics

Національна академія наук України, Інститут радіофізики та електроніки ім.

О. Я. Усикова

НАН України

фізико-математичні

 

 

спеціальності – 104, 105

263. Резание и инструменты в технологических системах Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» технічні

 

спеціальності – 131, 132, 133, 151

264. Рибогосподарська наука України

Рыбохозяйственная наука Украины

Fisheries Science of Ukraine

Інститут рибного господарства НААН біологічні

сільськогосподарські

 

спеціальності – 091, 207

265. Розведення і генетика тварин

Разведение и генетика животных

Animal Breeding and Genetics

Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН сільськогосподарські

 

спеціальності – 204

 

266. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті Одеський державний морський університет економічні

 

спеціальності – 051, 073, 076, 242

267. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу геологічні

 

спеціальності – 103

268. Рослинництво та грунтознавство

Plant and Soil Sciences

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України сільськогосподарські

 

спеціальності – 201, 203

269. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології Одеський національний університет ім.

І. І. Мечникова

фізико-математичні

 

 

спеціальності – 104, 105

270. Системи керування та комп’ютери

Control Systems and Computers

Управляющие системы и машины

Національна академія наук України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН  та МОН України, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України технічні

 

 

спеціальності – 113, 122, 126

271. Системи та технології Університет митної справи та фінансів технічні

 

спеціальності – 113, 122, 123, 275

272. Системи управління, навігації та зв’язку Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка технічні

 

спеціальності – 141, 172

273. Сільське господарство та лісівництво

Agriculture and forestry

Сельское хозяйство и лесоводство

Вінницький національний аграрний університет сільськогосподарські

 

спеціальності – 101, 201, 202, 203, 205, 206

274. Сільськогосподарська мікробіологія Інститут сільськогосподарської мікробіології НААН, Інститут мікробіології і вірусології ім.

Д. К. Заболотного

НАН України

біологічні

сільськогосподарські

 

спеціальності – 091, 101, 201, 202

275. Сільськогосподарські машини Луцький національний технічний університет технічні

 

спеціальності –133, 208

276. Современные строительные конструкции из металла и древесины Одеська державна академія будівництва та архітектури технічні

 

спеціальності – 192

277. Соціальна економіка

Социальная экономика

Social economics

Харківський національний університет імені

В. Н. Каразіна

економічні

 

 

спеціальності – 051, 072, 073, 075, 076

278. Соціальне право Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні

 

спеціальності – 081

279. Стратегія економічного розвитку України

Strategy of Economic Development of Ukraine

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» економічні

 

спеціальності – 051, 072, 073, 075, 076, 281, 292

280. Суднобудування та морська інфраструктура

Судостроение и морская инфраструктура

Shipbuilding and Marine Infrastructure

 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Батумський навчальний університет навігації технічні

 

спеціальності – 183, 194

281. Сучасна електрометалургія

Современная электрометаллургия

Electrometallurgy Today

НАН України,

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона

НАН України, Міжнародна асоціація «Зварювання»

 

технічні

 

спеціальності – 132, 133

282. Сучасна спеціальна техніка

Современная специальная техника

Modern Special Technics

Державний науково-дослідний інститут МВС України, Національна академія внутрішніх справ, Національний авіаційний університет технічні

 

спеціальності – 171, 172

283. Сучасні проблеми металургії Національна металургійна академія України технічні

 

 

спеціальності – 136

284. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті Луцький національний технічний університет технічні

 

 

спеціальності – 131, 132, 133, 274, 275

285. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві Луцький національний технічний університет технічні

 

спеціальності – 113, 122

286. Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини Харківська обласна організація «Асоціація лікарів загальної практики – сімейної медицини», Харківська медична академія післядипломної освіти медичні

 

спеціальності – 222, 225, 228

287. Тваринництво та технології харчових продуктів

Animal Science and Food Technology

Національний університет біоресурсів і природокористування України сільськогосподарські

 

 

спеціальності – 181, 204, 207

 

288. Телекомунікаційні та інформаційні технології

 

Державний університет телекомунікацій технічні

 

спеціальності – 122, 123, 125, 126, 172

289. Теоретичні і прикладні проблеми психології

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля психологічні

 

спеціальності – 053

 

 

290. Теорія і методика фізичного виховання і спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України фізичне виховання та спорт

 

спеціальності – 017

291. Техніка та енергетика

Machinery & Energetics

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України технічні

 

спеціальності – 131, 133

292. Технічна діагностика та неруйнівний контроль

Техническая диагностика и неразрушающий контроль

 

НАН України,

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона

НАН України, Міжнародна асоціація «Зварювання»

 

технічні

 

 

спеціальності – 132, 151, 152

293. Технічні науки та технології

 

Чернігівський національний технологічний університет технічні

 

спеціальності – 141

294. Технология и конструирование в электронной аппаратуре Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова

НАН України, ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Сатурн», Одеський національний політехнічний університет, ПП «Політехперіодика»

 

технічні

 

 

спеціальності – 141, 171, 172

295. Технологія і техніка друкарства Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» філологічні

 

 

спеціальності – 061

296. Товари і ринки

Міжнародний науково-практичний журнал

Київський національний торговельно-економічний університет економічні

 

спеціальності – 076

297. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція

Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция

Tuberculosis, Lung diseases, HIV infection

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, ПП «ІНПОЛ ЛТМ» медичні

 

спеціальності – 222

298. Українська полоністика Житомирський державний університет імені Івана Франка філологічні

філософські

педагогічні

 

спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015, 016, 031, 033, 035

299. Український ботанічний журнал

Украинский ботанический журнал

Ukrainian Botanical Journal

НАН України, Інститут ботаніки імені

М. Г.Холодного

НАН України

біологічні

 

спеціальності – 091, 101

300. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук

Украинский журнал по библиотековедению и информационным наукам

Ukrainian Journal on Library and Information Science

Київський національний університет культури і мистецтв соціальні комунікації

 

 

спеціальності – 029

 

301. Український журнал Перинатологія та педіатрія

Украинский журнал Перинатология и педиатрия

Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»,

громадянка України – Бахтіярова Д. О.

медичні

 

спеціальності – 222, 228

302. Український журнал серцево-судинної хірургії

Украинский журнал сердечно-сосудистой хирургии

Ukrainian Journal of cardiovascular surgery

 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», Асоціація серцево-судинних хірургів України, ТОВ «Професійні видання Східна Європа»

медичні

 

спеціальності – 222

303. Український медичний часопис Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,

ТОВ «Моріон»

медичні

 

спеціальності – 222

304. Український неврологічний журнал

Украинский неврологический журнал

Ukrainian Neurological Journal

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця,

ПП «ІНПОЛ ЛТМ»

медичні

 

спеціальності – 222

305. Український педагогічний журнал

Украинский педагогический журнал

Ukrainian Educational Journal

Інститут педагогіки НАПН України педагогічні

 

 

спеціальності – 011, 013, 014, 015

306. Український психологічний журнал Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

психологічні

 

спеціальності – 053

 

 

307. Управління розвитком

Управление развитием

Development Management

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця технічні

 

спеціальності – 126

308. Фактори експериментальної еволюції організмів Всеукраїнська громадська організація «Українське товариство генетиків і селекціонерів ім.

М. І . Вавилова», Інститут молекулярної біології і генетики  НАН України

 

біологічні

 

спеціальності – 091

309. Філологічні трактати Сумський державний університет,

Харківський національний університет імені В.І.Каразіна

філологічні

 

 

спеціальності – 035

310. Філософія освіти

Philosophy of education

Національний педагогічний університет імені

М. П. Драгоманова, Інститут вищої освіти НАПН України

 

філософські

 

спеціальності – 033

311. Філософія та політологія в контексті сучасної культури

Философия и политология в контексте современной культуры

Philosophy and political sciences in the context of modern culture

Дніпровський національний університет імені

Олеся Гончара

 

філософські

політичні

 

спеціальності – 033, 052, 291

312. Хімія металів і сплавів

Chemistry of Metals and Alloys

Львівський національний університет імені

Івана Франка

хімічні

 

спеціальності – 102

313. Хімія, технологія речовин та їх застосування

Chemistry, Technology and Application of Substances

Національний університет «Львівська політехніка» технічні

 

спеціальності – 101, 161, 162, 181

314. Художня культура. Актуальні проблеми Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України мистецтвознавство

 

спеціальності – 023, 025, 026, 027, 034

315. Часопис цивілістики Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні

 

спеціальності – 081, 293

316. Честь і закон Національна академія Національної гвардії України державне управління

юридичні

 

спеціальності – 081, 281

317. Чорноморський ботанічний журнал

Черноморский ботанический журнал

Chornomorski Botanical Journal

Херсонський державний університет біологічні

 

спеціальності – 091

318. Юридична психологія

Юридическая психология

Legal Psychology

Національна академія внутрішніх справ МВС України юридичні

психологічні

 

спеціальності – 053, 081

319. Юридичний вісник (Law Herald) Національний університет «Одеська юридична академія» юридичні

 

спеціальності – 081, 293

320. Ядерна енергетика та довкілля

Ядерная энергетика и окружающая среда

Nuclear power and the environment

 ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування», Інститут проблем безпеки атомних електростан-цій НАН України,      ГО «Українське ядерне товариство» технічні

 

спеціальності – 192

 

321. Військово-технічний збірник Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного військові

технічні

 

спеціальності – 255

 

322. Вісник воєнної розвідки Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, Військова частина А 1906 військові

технічні

педагогічні

економічні

 

спеціальності – 011, 051, 052, 053, 255

 

323. Ефективність державного управління Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України технічні

 

спеціальності –256

 

324. Збірник наукових праць військової частини А 1906 Військова частина

А 1906

технічні

військові

 

спеціальності – 255

 

325. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України Національна академія Національної гвардії України військові

технічні

 

спеціальності – 254, 255

 

326. Збірник наукових праць Національної академії Служби безпеки України Національна академія Служби безпеки України військові

технічні

педагогічні

економічні

юридичні

 

спеціальності – 011, 015, 053, 073, 081, 125, 171, 172, 251, 255, 262

 

327. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України технічні

військові

 

спеціальності – 122, 123, 126, 272, 275, 253, 255

 

328. Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України військові

технічні

 

спеціальності – 121, 124, 126, 251, 255

 

329. Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України Військова частина

А 0202

військові

технічні

 

спеціальності – 122, 253, 254, 255, 256

 

330. Наука і оборона Національний університет оборони України імені

Івана Черняховського

військові

технічні

 

спеціальності – 253, 254, 255, 256, 263

 

331. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України технічні

військові

 

спеціальності – 122, 123, 125, 126, 272, 275, 253, 255

 

332. Науковий вісник Національної академії Служби безпеки України Національна академія Служби безпеки України військові

технічні

юридичні

педагогічні

економічні

 

спеціальності – 011, 015, 053, 073, 081, 251, 262

 

333. Проблеми надзвичайних ситуацій Національний університет цивільного захисту України військові

технічні

 

спеціальності – 255

 

334. Системи обробки інформації Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України технічні

військові

 

спеціальності – 122, 123, 125, 126, 272, 275, 253, 255

 

335. Системи озброєння і військова техніка Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України технічні

військові

 

спеціальності – 122, 123, 125, 126, 272, 275, 253, 255

 

336. Сучасна спеціальна техніка Державний науково-дослідний інститут МВС України, Національна академія внутрішніх справ, Національний авіаційний університет військові

технічні

 

спеціальності – 255

 

337. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони Національний університет оборони України імені

Івана Черняховського

військові

технічні

 

спеціальності – 253, 25

338. Труди університету Національний університет оборони України імені

Івана Черняховського

військові

технічні

 

спеціальності – 122, 253, 254, 255, 256, 263

 

 

ІІ. Електронні періодичні видання

 

№ з/п

Назва електронного періодичного видання

Засновник

(співзасновники)

 

Галузь науки,

назва спеціальності або галузь знань

1. Юридичний науковий електронний журнал Запорізький національний університет юридичні

 

спеціальності – 081, 262, 293

2. Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва Київський національний університет імені Тараса Шевченка історичні

 

спеціальності – 032

3. Місто: історія, культура, суспільство Інститут історії України НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка історичні

 

спеціальності – 032

4. Психосоматична медицина та загальна практика

Psychosomatic medicine and general practice

Національний медичний університет імені О. О. Бого-мольця МОЗ України

 

медичні

 

спеціальності – 222

5. Морфологія/Morphology ДЗ «Дніпропетровська медична академія

МОЗ України»

медичні

 

спеціальності – 222

6. Порівняльно-аналітичне право ДВНЗ «Ужгородський національний університет» юридичні

 

спеціальності – 081, 293

7. Журнал східноєвропейського права ПВНЗ «Університет сучасних знань» юридичні

 

спеціальності – 081

8. Право та інноваційне суспільство Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку

НАПрН України

юридичні

 

спеціальності – 081, 293

9. Новітні агротехнології Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН сільськогосподарські

 

спеціальності – 162

10. Наукові доповіді НУБіП України Національний університет біоресурсів і природокористування України біологічні

сільськогосподарські

ветеринарні

технічні

 

спеціальності – 091, 101, 162, 201, 204, 205, 206, 211, 212

11. Професійна педагогіка

Professional pedagogics

Інститут професійно-технічної освіти

НАПН України

педагогічні

 

спеціальності – 011, 015

12. Міжнародний науковий журнал Університети і Лідерство

International Scientific journal of Universities and Leadership

Інститут вищої освіти НАПН України

Національний авіаційний університет

 

педагогічні

 

 

спеціальності – 011

13. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету Таврійський державний агротехнологічний університет технічні

 

спеціальності – 122, 133

14. Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості ДП «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» геологічні

технічні

 

спеціальності – 103, 185

15. Енергетика і автоматика Національний університет біоресурсів і природокористування України технічні

 

 

спеціальності – 151

16. Технології розвитку інтелекту

Technologies of Intellect Development

Інститут психології імені Г. С. Костюка  НАПН України психологічні

 

спеціальності – 053

 

 

17. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal ГО «Інститут східноєвропейських досліджень і дорадництва», Інститут економічних і соціальних наук Вроцлавського природничого університету, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, ГО «Академія економічних наук України» економічні

 

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 242, 281, 292

 

18. Економіка: реалії часу Одеський національний політехнічний університет економічні

 

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292

19. Економіка. Управління. Інновації ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН  України», Житомирський державний університет імені Івана Франка економічні

 

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281

20. Приазовський економічний вісник Класичний приватний університет економічні

 

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 292