logoФахові видання України

Перелік

наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття

наукових ступенів доктора і кандидата наук

Назва видання Засновник (співзасновники)

 

Галузь науки Дата включення, поновлення (внесення змін) Дата попереднього включення
1. Studia linguistica Київський Національний університет імені Тараса Шевченка філологічні
(мовознавство)
13.07.2015 08.07.09
2. Studia philologica Київський університет імені Бориса Грінченка філологічні 13.07.2015
3. Актуальні питання іноземної філології Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

філологічні 16.05.2016
4. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Сучавський університет ім. Штефана чел Маре історичні

 

філологічні

16.05.2016

 

07.10.2016

5. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича філологічні 26.05.2014
6. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні
(мовознавство)
07.10.2015 26.05.10
7. Актуальні проблеми філології та перекладознавства Хмельницький національний університет філологічні 17.01.2014
8. Альманах Полтавського національного педагогічного університету «Рідний край» Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка філологічні 21.12.2015 26.05.10
9. Англістика та американістика.

Англистика и американистика.

Anglistics and Americanictics

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара філологічні 06.03.2015 18.11.09
10. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Серія «Філологічні науки»

ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» філологічні 09.03.2016
11. Вісник Дніпропетровського університету. Мовознавство Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара філологічні 06.03.2015 10.02.10
12. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

Zhytomyr Ivan Eranko State University Journal

 

Житомирський державний університет імені Івана Франка філософські

філологічні

педагогічні

21.12.2015

21.12.2015

21.12.2015

14.04.10

01.07.10

26.05.10

13. Вісник Запорізького національного університету. Серія: філологічні науки ДВНЗ «Запорізький національний університет» філологічні 07.10.2015 01.07.10
14. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія» Київський національний лінгвістичний університет філологічні

 

21.12.2015 14.04.10
15. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні 09.03.2016 06.10.10
16. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні 09.03.2016 06.10.10
17. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні 16.05.2016 01.07.10
18. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» педагогічні

історичні

філологічні
(мовознавство)

04.07.2014

29.09.2014

29.09.2014

14.10.09

14.10.09

18.11.09

19. Вісник Львівського університету. Серія філологічна Львівський національний університет імені Івана Франка

 

філологічні 16.05.2016 23.02.11
20. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

філологічні 07.10.2016
21. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Серія «Філологія»

(Вісник Харківського національного університету.
Серія: Філологія)

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

філологічні
(літературознавство)
13.07.2015

(зі змінами від 21.12.15  № 1328)

18.11.09
22. Вісник Черкаського університету

Серія: філологічні науки

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького філологічні 13.07.2015 10.02.10
23. Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем Житомирський державний університет імені Івана Франка філологічні 16.05.2016 01.07.10
24. Волинь філологічна: текст і контекст Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

філологічні 09.03.2016 27.05.09
25. Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах Національний авіаційний університет філологічні

 

21.12.2015 26.05.10
26. Дослідження з лексикології і граматики української мови Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара філологічні 06.03.2015 16.12.09
27. Записки з ономастики Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова філологічні 11.07.2016 14.04.10
28. Записки з романо-германської філології Одеський національний університет імені І.І.Мечникова філологічні (мовознавство) 13.07.2015 01.07.10
29. Записки з українського мовознавства Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова філологічні 09.03.2016
30. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Лінгвістичні дослідження» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди філологічні
(мовознавство)
13.07.2015 10.02.10
31. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник: серія історична та філологічна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка філологічні

історичні

09.03.2016

 

11.07.2016

14.04.10

 

14.04.10

32. Іноземна філологія Львівський національний університет імені Івана Франка філологічні 11.07.2016 22.12.10
33. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні 13.07.2015 14.04.10
34. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини ДВНЗ «Запорізький національний університет» філософські 13.07.2015 10.02.10
35. Лінгвістика Луганський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні 29.09.2014 18.11.09
36. Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України філологічні 06.03.2015 16.12.09
37. Лінгвістичні студії

Linguistic Studies

Донецький національний університет філологічні 16.05.2016 18.11.09
38. Лінгвостилістичні студії Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

філологічні 16.05.2016
39. Література в контексті культури Дніпропетровський національний університет  імені Олеся Гончара філологічні
(літературознавство)
13.07.2015 14.04.10
40. Література та культура Полісся Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя історичні

 

філологічні

13.07.2015

 

21.12.2015

01.07.10

 

01.07.10

41. Література. Фольклор. Проблеми поетики Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні (літературознавство) 13.07.2015 26.05.10
42. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність ДВНЗ «Криворізький національний університет» філологічні 04.07.2014
43. Літературний процес: методологія, імена, тенденції Київський університет імені Бориса Грінченка філологічні 17.01.2014
44. Літературознавство. Фольклористика. Культурологія Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького філологічні 16.05.2016 31.05.11
45. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України філологічні 15.04.2014
46. Літературознавчі студії Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні

 

21.12.2015 01.07.10
47. Магістеріум

Magisterium

(Мовознавчі студії)

Національний університет «Києво-Могилянська академія» філологічні 13.07.2015
48. Магістеріум

Magisterium

(Літературознавство)

Національний університет «Києво-Могилянська академія» філологічні 07.10.2015 16.12.09
49. Мандрівець Національний університет «Києво-Могилянська академія» філологічні

філософські

історичні

13.07.2015

13.07.2015

13.07.2015

14.04.10

14.04.10

16.12.09

50. Міфологія і Фольклор Львівський національний університет імені Івана Франка, Громадська організація «Українське товариство дослідників фольклору і міології» філологічні 29.09.2014
51. Мова Одеський національний університет імені І.І.Мечникова філологічні

 

21.12.2015 22.12.10
52. Мова і культура.

Язык и культура.

Language & culture

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ «Видавничий дім Дмитра Бураго» філологічні 09.03.2016 18.11.09
53. Мова і суспільство Львівський національний університет імені Івана Франка філологічні 26.05.2014
54. Мовні і концептуальні картини світу Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні

 

21.12.2015 01.07.10
55. Мовознавство

Movoznavstvo

Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України філологічні 04.07.2014
56. Мовознавчий вісник Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького філологічні

 

21.12.2015 26.05.10
57. Народознавчі зошити Національна академія наук України, Інститут народознавства НАН України історичні

філологічні
(фольклористика)

мистецтвознавство

04.07.2014

29.12.2014

06.03.2015

14.04.10
58. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) Дрогобицький державний педагогічний університет імені

Івана Франка

філологічні 29.09.2014
59. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія «Філологія, педагогіка, психологія» Київський національний лінгвістичний університет філологічні 21.12.2015 22.12.10
60. Науковий вісник Миколаївського національного університету                імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського філологічні 29.12.2014 16.12.09
61. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія Міжнародний гуманітарний університет філологічні 15.04.2014
62. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки Національний університет біоресурсів і природокористування України філологічні 09.03.2016
63. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Лінгвістичні науки.

Научный вестник Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д.Ушинського: Лингвистические науки

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського» філологічні

 

21.12.2015 14.04.10
64. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. (Філологічні науки. Літературознавство) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

філологічні 21.12.2015 10.02.10

 

65. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. (Філологічні науки. Мовознавство) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

філологічні 09.03.2016 14.04.10

(зі змінами від

04.07.2013 № 893)

66. Науковий вісник Ужгородського університету

Серія «Філологія»

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» філологічні 16.05.2016 14.04.10
67. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» Херсонський державний університет філологічні 09.03.2016 10.03.10
68. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація

Kherson State University Herald. Series: Translation Studies and Intercultural Communication

Херсонський державний університет філологічні

 

11.07.2016
69. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: слов’янська філологія Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича філологічні 11.07.2016 14.04.10
70. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: германська філологія Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича філологічні (мовознавство) 07.10.2016 14.04.10
71. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

 

філологічні 11.07.2016 01.07.10
72. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

 

філологічні (мовознавство) 07.10.2016 22.12.10
73. Наукові записки  НАУКМА. Філологічні науки (літературознавство) Національний університет «Києво-Могилянська академія» філологічні 07.10.2015 18.11.09
74. Наукові записки  НАУКМА. Філологічні науки. Мовознавство. Національний університет «Києво-Могилянська академія» філологічні 13.07.2015
75. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету Бердянський державний педагогічний університет педагогічні

філологічні

29.09.2014

06.11.2014

76. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: філологія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського філологічні (мовознавство) 16.05.2016 10.03.10
77. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: мовознавство Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка філологічні 16.05.2016 10.02.10
78. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: літературознавство Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка філологічні 16.05.2016 26.05.10

 

 

79. Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Літературознавство» Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди філологічні 29.12.2014 18.11.09
80. Наукові записки. Серія: Філологічні науки Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 

філологічні

 

04.07.2014 10.03.10
81. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка філологічні 11.07.2016 26.05.10
82. Наукові праці.

Серія: «Філологія. Мовознавство»

Чорноморський державний університет імені Петра Могили філологічні 29.12.2014 10.03.10
83. Наукові праці.

Філологія. Літературознавство

 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили філологічні 12.05.2015 01.07.10
84. Нова філологія ДВНЗ «Запорізький національний університет» філологічні 11.07.2016 22.12.10
85. Обрії сучасної лінгвістики Луганська державна академія культури і мистецтв, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» філологічні 26.05.2014
86. Одеський лінгвістичний вісник Національний університет «Одеська юридична академія» філологічні 04.07.2014
87. Прикарпатський вісник НТШ (серія «Слово») Івано-Франківський Осередок Наукового товариства ім. Шевченка, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДВНЗ «Івано-Франківський  державний медичний університет» філологічні 15.04.2014
88. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка філологічні 07.10.2016 26.01.11
89. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні 07.10.2015 10.02.10
90. Ренесансні студії Класичний приватний університет, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України філологічні (літературознавство) 07.10.2016 06.10.10
91. Рідне слово в етнокультурному вимірі Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка філологічні 07.10.2016
92. Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди філологічні 04.07.2013
93. Слов’янський збірник Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова філологічні
(мовознавство)
11.07.2016 22.12.10
94. Слов’янський світ Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології                        ім. М. Т. Рильського НАН України філологічні
(фольклористика)
29.12.2014 01.07.10
95. Стиль і переклад Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні

 

11.07.2016
96. Султанівські читання

Sultanivski Chytannia

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» філологічні 21.12.2015
97. Сучасні дослідження з іноземної філології ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 

філологічні 09.03.2016 10.03.10
98. Сучасні літературознавчі студії Київський національний лінгвістичний університет філологічні

 

21.12.2015 10.03.10
99. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет» філологічні 11.07.2016 14.04.10
100. Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) Дніпропетровський національний університет  імені Олеся Гончара філологічні 13.07.2015 14.04.10
101. Теоретична і дидактична філологія

(серія: філологія)

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» філологічні 16.05.2016 26.05.10
102. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» філологічні
(мовознавство)філологічні
(літературознавство)
11.07.2016

 

07.10.2016

103. Термінологічний вісник.

Terminolohichnyi visnyk

Інститут української мови НАН України філологічні 06.11.2014
104. Українська мова Національна академія наук України, Інститут української мови НАН України філологічні 12.05.2015 14.04.10
105. Українська полоністика Житомирський державний університет імені Івана Франка філологічні

педагогічні

філософські

29.12.2014

09.03.2016

09.03.2016

18.11.09

 

06.10.10

 

10.03.10

106. Українське мовознавство Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні 06.03.2015 14.04.10
107. Український смисл Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара філологічні 15.04.2014
108. Філологічний дискурс Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України філологічні 21.12.2015
109. Філологічні науки Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка філологічні 13.07.2015 14.04.10
110. Філологічні трактати Сумський державний університет,

Харківський національний університет імені В.І.Каразіна

філологічні

 

21.12.2015 26.05.10
111. Шевченків світ Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького філологічні 16.05.2016 31.05.11
112. Шевченкознавчі студії Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні 07.10.2015 14.04.10
Назва видання Засновник (співзасновники)

 

Галузь науки Дата включення (внесення змін)
1. Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство Бердянський державний педагогічний університет, ДВНЗ «Запорізький національний університет» філологічні 26.01.11
2. Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство Бердянський державний педагогічний університет МОН України, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України філологічні
(мовознавство, літературознавство)
14.04.10
3. Актуальні проблеми української літератури і фольклору Донецький національний університет МОН України філологічні
(літературознавство)
26.05.10
4. Американські літературні студії в Україні Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України філологічні
(літературознавство)
22.12.10
5. Біблія і культура Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України філологічні
(літературознавство)
10.03.10
6. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство. Журналістика Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України філологічні
(літературознавство)
18.11.09
7. Вісник Дніпропетровського університету. Мовознавство  Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України філологічні
(українська, російська мови, загальне мовознавство, перекладознавство)
8. Вісник Донецького національного університету. Серія Б: Гуманітарні науки Донецький національний університет МОН України філологічні,

історичні,

філософські

26.05.10

 

01.07.10

9. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки Луганський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні
(літературознавство)
22.12.10
10. Вісник Львівського університету. Серія: іноземні мови Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

 

філологічні
(мовознавство)
14.04.10
11. Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету.

Серія: філологія

Маріупольський державний гуманітарний університет МОН України філологічні (літературознавство) 08.07.09
12. Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”.
Серія: “Проблеми української термінології”
Національний університет
”Львівська політехніка” МОН України
філологічні
(мовознавство)
18.11.09
13. Вісник Прикарпатського університету. Філологія (літературознавство) Прикарпатський  національний університет імені В.С. Стефаника МОН України філологічні 14.04.10
14. Вісник Харківського національного університету.

Серія “ Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов ”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України

 

філологічні
(германські, романські мови)
18.11.09
15. Вісник Харківського національного університету.

Серія “ Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов ”

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 

філологічні
(мовознавство)
22.12.10
16. Вісник Харківського національного університету.

Серія: “ Філологія ”

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

МОН України

філологічні
(мовознавство)
14.04.10
17. Вопросы русской литературы. Межвузовский научный сборник Кримський центр гуманітарних досліджень, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського філологічні
(літературознавство)
22.12.10
18. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія “Філологія. Соціальні комунікації”

Ученые записки  Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации».

Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series “Philology. Social Communications”

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України філологічні
(мовознавство, літературознавство)
14.04.10
19. Гоголезнавчі студії Ніжинський  державний університет імені Миколи Гоголя філологічні (літературознавство) 22.12.10
20. Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки Класичний приватний університет

 

філологічні
(літературознавство)
14.04.10
21. Діалог: Медіа-студії Одеський національний університет імені І.І.Мечникова філологічні

соціальні комунікації

26.01.11

23.02.11

22. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства

(Виключено з Переліку на підставі наказу від 25.04.2013 № 463)

Науково-дослідний інститут українознавства МОН України філологічні (мовознавство)

філософські

історичні

14.04.10

 

26.05.10

23. Київські полоністичні студії Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні 08.07.09
24. Культура народов Причерноморья.

Филологические науки

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Кримський науковий центр НАН України і МОН України, Міжвузівський центр “Крым» філологічні 26.01.11
25. Культура слова Національна академія наук України, Інститут української мови НАН України філологічні 31.05.11
26. Лексикографічний бюлетень Інститут української мови НАН України філологічні 22.12.10
27. Леся Українка і сучасність Волинський національний університет імені Лесі Українки філологічні 22.12.10
28. Литературоведческий сборник.

Літературознавчий збірник

Донецький національний університет МОН України філологічні
(літературознавство)
14.04.10
29. Літопис Волині Волинський національний університет імені Лесі Українки філологічні (літературознавство)

історичні

22.12.10

26.01.11

30. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Філологія» Ужгородський національний університет МОН України філологічні
(мовознавство)
10.03.10
31. Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Серія: романо-слов’янський дискурс Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича МОН України

 

філологічні
(мовознавство)
27.05.09
32. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України

 

філологічні
(мовознавство)
14.04.10
33. Наукові записки Луганського національного університету. Серія «Філологічні науки» Луганський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні 26.01.11
34. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”,

серія “Філологічна”

Національний університет “Острозька академія” філологічні 22.04.11
35. Наукові записки. Філологічні науки Ніжинський  державний університет імені Миколи Гоголя філологічні 22.12.10
36. Новітня філологія Чорноморський державний університет імені Петра Могили МОН України філологічні 01.07.10
37. Ономастичні науки

Λογος  όνομαστική

Донецький національний університет,

Інститут української мови НАН України, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти», Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України

філологічні
(мовознавство)
22.12.10
38. Питання літературознавства Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України філологічні
(літературознавство)
26.05.10
39. Південний архів /філологічні науки/ Херсонський державний університет філологічні
(літературознавство)
22.12.10
40. Проблеми зіставної семантики Київський національний лінгвістичний університет МОН України філологічні
(мовознавство)
26.05.10
41. Проблеми семантики слова, речення та тексту Київський національний лінгвістичний університет МОН України філологічні
(мовознавство)
10.02.10
42. Проблеми слов’янознавства Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України історичні,

філологічні

26.05.10
43. Проблеми сучасного літературознавства Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова філологічні
(літературознавство)
30.03.11
44. Проблеми слов’янознавства Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України філологічні 14.04.10
45. Психолінгвістика

Психолингвистика

Psycholinguistics

(Психолінгвістика)

ДВНЗ “ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди ” МОН України соціальні комунікації

філологічні
(мовознавство)

10.03.10

14.04.10

22.12.10

(зі змінами від 12.05.2015 № 528)

46.
01.07.10
52. Східнослов’янська філологія Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов,  Донецький національний університет філологічні 26.01.11
53. Східноукраїнський лінгвістичний збірник .

Восточноукраинский лингвистический сборник

Донецький національний університет філологічні
(мовознавство)
22.12.10
54. Сходознавство Інститут сходознавства ім. А.Кримського НАН України філологічні
(мовознавство)
01.07.10
55. Теорія і практика викладання української мови як іноземної Львівський національний університет імені Івана Франка філологічні
(мовознавство)
22.12.10
56. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах Донецький національний університет філологічні
(мовознавство)
22.12.10
57. Українознавство Науково-дослідний Інститут українознавства МОН України філософські

філологічні
(мовознавство)

08.07.09

01.07.10

58. Українознавчий альманах Київський національний  університет імені Тараса Шевченка політичні, філологічні 23.02.11
59. Українознавчі студії Прикарпатський  національний університет імені В.С. Стефаника МОН України філологічні 14.04.10
60. Філологічні дослідження. Филологические исследования Донецький національний університет філологічні 22.12.10
61. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету

(Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету)

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

(Криворізький державний педагогічний університет МОН України)

педагогічні

філологічні
(мовознавство)

14.04.10

01.07.10

(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

62. Філологічні семінари Київський національний університет імені Тараса Шевченка філологічні
(літературознавство)
10.11.10
63. Germanistik in der Ukraine.

Германістика в Україні

Українська спілка германістів вищої школи,

Київський національний лінгвістичний університет МОН України

філологічні
(мовознавство)
10.03.10
64. Δόξα/Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології Одеський національний університет імені І.І.Мечникова філологічні, філософські 22.12.10
65. Studia metodologica (з латинської: – Методологічні дослідження) Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України філологічні 01.07.10
66. Studia Germanica et Romanica. Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання Донецький національний університет МОН України філологічні
(мовознавство)
10.03.10