logoНаукова діяльність 2017-2018 (плани та семінари)

ПЛАНИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ НА КАФЕДРАХ ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ В 2017-2018 Н.Р.

План наукової роботи кафедри словянської філології та порівняльного літературознавства на 2017-2018 н.р.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється у руслі кафедральної теми: “Універсальні традиції у контексті світової філології”.

Планується дослідження ґрунтовних культурологічних, літера­турознавчих та перекладознавчих категорій. Осмислення загальнокультурних традицій в сучасному дискурсі. Вивчення парадигматичних і синтаксичних відносин у системі мови, що передбачає вирішення проблем спілкування у двомовному середовищі, розробку стратегії перекладацької діяльності та дослідження семантики мовних різнорівневих одиниць та тексту.

Продовження роботи над науковими темами та написання наукових статей:

Загальнокультурні традиції в контексті світової філології (Нямцу А.Є. –10 статей).

Загальнофілологічні підходи до аспектів перекладу. Питання теорії та практики українсько-російського перекладу (Гураль М.І., Дащенко О.І. – 10 статей).

Проблеми словотвору та семантики (Дащенко О.І. – 7 статей).

Проблеми семантики та лінгвістики тексту (Гураль И.І. – 7 статей).

Трансформація універсальних структур у слов’янських літературах (Тарангул І.Л. – 5 статей).

Євангельська парадигма у літературному контексті (Кузнєцова О.М. – 5 статей).

 

Графік роботи наукового семінару кафедри словянської філології та порівняльного літературознавства на 2017-2018 н.р.

 

Тема

Виконавець (хто готує питання) Термін проведення
1. Абревіатури: генезис, словотвірний статус, морфемна структура. Дащенко О.І. жовтень
2. До проблеми перекладу та інтерпретації художнього тексту: про один критерій адекватності Гураль М.І. листопад
3. Есхатологічна проекція традиційного міфологічного образу Кассандри в сучасному контексті Тарангул І.Л. грудень
4. Євангельська історія як вічність новозавітних істин у структурі сучасного роману Кузнєцова О.М. березень
5. Аксіологія традиційних структур в літературі Нямцу А.Є. травень

План наукової роботи кафедри сучасної української мови на 2017-2018 н. р.

№п/п Види робіт Обсяг Виконавці Термін виконання Познач­ка про виконання
1. Скласти тематичну картку з наукової теми „Функціональні аспекти семантики різнорівневих одиниць української мови” на 2015-2016 рр. проф. Кульбабська О.В.

 

Січень 2016 р.
2. Організувати звіт про науко­ву роботу кафедри за 2015 рік. проф. Кульбабська О.В.

ст. лаб. Струк І.М.

листопад
3. Організувати та провести майстер-клас „Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження”. Усі викладачі кафедри, навчально-допоміжний персонал. 14 листопада 2014 р.
4. Двічі на рік заслуховувати звіти, докторантів, аспірантів та здобу­вачів кафедри. проф. Кульбабська О.В.

проф. Ткач Л.О.

проф. Руснак Н.О.

 

Протя­гом року

(вересень, березень)

5. Розробити наукову тематику з НДРС для студентів
ІІІ курсу та тематику семінарів з НДРС.
Усі викладачі, керівники семінарів. Вере­сень 2015
6. Організувати студентів для участі у щорічній студентській науковій конференції проф. Кульбабська О.В.,

усі викладачі,

керівни­ки з НДРС.

Протя­гом ІІ семестру
7. Розробити та уточнити нау­кову тематику дипломних робіт ОКР. „Спеціаліст”, „Магістр” (денної та заочної форм навчання). Завідувач кафедри,

керівники наукових робіт

Протя­гом І сем.

План роботи науково-методичного семінару кафедри сучасної української мови на 2017-2018 н. р.

Тема доповіді Доповідач Час Вик.
1

 

1. Наукова доповідь: „Антропозорієнтовані категорійні величини в епістолярному дискурсі (на матеріалі епістолярію Буковини кінця ХІХ – середини ХХ ст.)”.

 

доц. Агафонова А. М.

 

 

 

 

 

жовтень
2 1. Наукові доповіді в межах наукового міжвузівського семінару „Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження”

 

Викладачі кафедри

 

 

 

 

листопад
3 1. Наукова доповідь „Взаємодія вербальних та невербальних засобів комунікації у драматичному тексті”.

 

 

асп. Струк І. М.

( науковий керівник – проф. Руснак Н. О.

 

 

лютий
4 1. Наукова доповідь „Типологія образних семантико-мотиваційних відношень у відіменниковому словотворі української мови”.

 

доц. Гуцуляк Т.Є.

 

 

 

березень

 

5 1. Наукова доповідь „Синкретизм семантичних відношень у конструкціях з дуплексивами”.

 

доц. Томусяк Л. М.

 

 

квітень

 

План роботи науково-методичного семінару кафедри сучасної української мови на 2017-2018 н. р.

 

Тема доповіді Доповідач Час Вик.
1. Методичні доповіді:

1. Про підготовку робочих програм дисциплін, що викладають на 1-2 курсах.

2. Про заповнення індивідуальних планів роботи викладачів та її обліку.

3. „Організація педагогічної практики в ЧНУ” (відповідно до нового положення).

 

доц. Гуцуляк Т.Є.

 

проф. Кульбабська О.В.

 

доц. Кардащук О. В.

 

вересень
2.

 

1. Наукова доповідь: „Антропозорієнтовані категорійні величини в епістолярному дискурсі (на матеріалі епістолярію Буковини кінця ХІХ – середини ХХ ст.)”.

 

2. Методична доповідь: „Методичне забезпечення навчальної дисципліни „Морфологія” для студ. спец. „Українська мова”.

доц. Агафонова А. М.

 

 

 

 

 

 

проф. Руснак Н. О.

 

жовтень
3. 1. Наукові доповіді в межах наукового міжвузівського семінару „Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження”

2. Методична доповідь „Методичне забезпечення навчальної дисципліни „Українська мова” для студ. спец. „Зарубіжна література”.

Викладачі кафедри

 

 

 

доц. Рабанюк Л. С.

доц. Кардащук О. В.

листопад
4. 1. Обговорення залікового уроку студентки-практиканти 5 курсу (виїзне засідання науково-методичного семінару кафедри).

3. Звіт про підвищення кваліфікації.

 

к.ф.н. Шатілова Н. О.

 

доц. Томусяк Л. М.

грудень
5. 1. Наукова доповідь „Взаємодія вербальних та невербальних засобів комунікації у драматичному тексті”.

 

2. Презентація наукового посібника „ Фонетика сучасної української мови”

асп. Струк І. М.

( науковий керівник – проф. Руснак Н. О.

 

доц. Романюк Т. М.

 

лютий
6. 1. Наукова доповідь „Типологія образних семантико-мотиваційних відношень у відіменниковому словотворі української мови”.

2. Обговорення залікового уроку студентки-практиканти 4 курсу (виїзне засідання науково-методичного семінару кафедри).

доц. Гуцуляк Т.Є.

 

 

 

доц. Кардащук О.В.

березень

 

7. 1. Наукова доповідь „Синкретизм семантичних відношень у конструкціях з дуплексивами”.

2. Звіт про підвищення кваліфікації.

3. Захист курсових робіт студентів 3-4 курсів.

доц. Томусяк Л. М.

 

Наукові керівники

 

Завідувач кафедри

квітень

 

8. 1. Методична доповідь „Методичне забезпечення навчальної дисципліни „Сучасна українська мова з практикумом” для студ. факультету, педагогіки, психології та виховної роботи.

2. Попередній захист дипломних робіт ОКР „Спеціаліст” та ОКР „Магістр”.

 

3. Звіт про підвищення кваліфікації.

 

 

 

Студенти 5 курсу, викладачі кафедри

 

доц. Кардащук О.В.

 

травень

 

ПЛАН

НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ

кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури (2017-2018 н. р.)

  1. 15 жовтня 2014:

проф. Рихло П.В.

„Я співаю перед чужими”: Пауль Целан і музика

  1. 12 листопада 2014:

асист. Дзик Р.А.

Парадигма письменник як актуальна літературознавча категорія

  1. 18 березня 2015:

асист. Дерикоз О.Б.

Крах колоніальної традиції та постколоніальна ситуація в літературному процесі Англії другої половини ХХ ст.

  1. 15 квітня 2015:

доц. Сажина А.В.

Інтермедіальні джерела новітнього рекламного тексту

  1. 13 травня 2015:

асист. Матійчук О.М.

Поезія Рози Ауслендер „Freund du warst ein Irrtum” як приклад жанрової модифікації

п/п

Тема Доповідач Дата проведення
1. Алотропія культурних форм в історичному процесі проф. Червінська О.В. вересень 2015
2. Імплантація квазібіографічного мотиву у поетику рекламного тексту доц. Сажина А.В. жовтень 2015
3. Парадигма письменник як актуальна літературознавча категорія асист. Дзик Р.А. листопад 2015
4. Крах колоніальної традиції та постколоніальна ситуація в літературному процесі Англії другої половини ХХ ст. асист. Дерикоз О.Б. березень 2016
5. Трансгресія дитячої літератури у практику масової культури асист. Бойчук А.Р. квітень 2016
6. Єврейський компонент німецькомовної літератури Буковини асист. Матійчук О.М. травень 2016

 

НАУКОВІ СЕМІНАРИ

Кафедри румунської та класичної філології на 2017-2018 навчальний рік

Теми Виконавці Строк прове-дення Відмітка про виконання
2 3 4 5
Давньогрецький роман: проблеми дослідження Макар І.С. вересень
Імітація античних метричних розмірів у творчості Любімова О.В. жовтень
Володимира Самійленка  
Квінт Горацій Флакк в українських перекладах Загайська Г.М.  листопад
Українська класика в румунських перекладах Бостан Л.О. грудень
Синтаксичні відношення в румунській граматиці Вринчану Ф. Д. січень
Гекзаметр та його деривати в румунській поезії Паладян К.І.   лютий
кінця ХІХ – початку ХХ століття  
Релігійна проблематика у румунській ліриці Бостан Л.О. лютий  

 

Фольклор як один із напрямів діяльності Тодощук В.Г.  березень
родини Гурмузакі  
Літературознавча рецепція румунського верлібра Паладян К.І.  квітень
Наслідування античних метричних розмірів Любімова О.В.  травень
у поетичній творчості Бориса Гріченка

 

ПЛАН

Виконання етапу НДР кафедрою історії та культури української мови

Розвиток і функціонування української мови в контексті взаємодії сакральних і несакральних складників

№ державної реєстрації: 0111U003619

Назва етапу на 2018 рік: Становлення й розвиток релігійного стилю української мови з погляду взаємодії в ній сакрального й профанного

Кафедра: історії та культури української мови

Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Скаб Мар’ян Стефанович.

Термін виконання роботи 01.01.2015 р. – 31.12.2015 р.

п/п

Підетапи роботи

Дата виконання

Виконавці Результати

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

„Структурно-семантичне моделювання фразеологізмів: логічне та алогічне”

I квартал

 

 

„Гендерні особливості внутрішнього мовлення у художньому тексті”

(подання до спецради)

IV квартал

 

 

„Концепт ХРЕСТ в українській мові”

IV квартал

 

„Історична ойконімія Галицької та Львівської земель Руського воєводства ”

IV квартал

 

„Ономастична парадигма в українському пісенному фольклорі: семантичний, структурний та функціональний аспекти”

IV квартал

 

Становлення й розвиток релігійного стилю української мови з погляду взаємодії в ній сакрального й профанного

 

1)Біблійні фразеологізми та переклади Біблії

2)Тарас Шевченко і дискурс Майдану

 

 

1) Біблійні фразеологізми та переклади Біблії

2) Тарас Шевченко –духовний ідеал українців

 

 

„Нове мислення“, глобалізація та мовна самоідентифікація

 

Нові методологічні підходи до аналізу історичної західноукраїнської ойконімії

 

Структура сакрального сектора фольклоронімного простору

 

Числівниково-іменникові лексеми у творах Івана Франка

 

 

Кількісні та якісні аспекти укладання фразеологічного мінімуму

 

 

Прізвиська як засіб вираження гумору

 

Профанні і сакральні ритуальні дії як відображення язичницького та християнського складників світогляду гуцулів

 

 

Наукові концепції дослідників бароко з-поза України

 

 

 

Мовні засоби волевиявлення у творах Лесі Українки

 

 

 

 

Символи в українській духовній поезії XVIII – поч. XIX ст.

 

Метафоризація українських релігійних лексем як чинник творення нерелігійних значень (на лексикографічному матеріалі)

 

 

 

Номінативно-апелятивні конструкції у діалогічному спілкуванні українців, румунів і росіян з Північної Буковини

 

Функціонування анімалістичних образів-символів у творах письменників Буковини ХІХ – поч. ХХ ст.

 

 

 

Cпецифіка вираження граматичного значення односкладних речень апеляції

 

 

Мовно-художня інтерпретація „Слова о полку Ігоревім” Юрія Федьковича

 

Особливості передання значення числа в Біблії та художній літературі

 

 

Класифікація адресатів внутрішнього мовлення у художньому тексті (гендерний чинник)

 

Міфологічний код культури серед інших етнокультурних кодів

 

 

Фреймове моделювання у фразеології

 

 

 

 

Артеменко Г.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаврилащук О.Д.

 

 

 

 

 

 

Данілова А.О.

 

 

 

Редьква Я.П.

 

 

 

 

 

Колесник Н.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі викладачі кафедри

 

 

 

 

 

Скаб М.С.

 

 

 

 

 

 

Скаб М.В.

 

 

 

Бабич Н.Д.

 

 

 

 

 

Редьква Я.П.

 

 

 

 

Колесник Н.С.

 

 

 

 

Попович Н.М.

 

 

 

Кузь Г.Т.

 

 

 

 

 

Рульова Н.І.

 

 

 

 

Бичкова Т.С.

 

 

 

 

 

 

 

Гуцуляк І. Г.

 

 

 

 

Даскалюк О.Л.

 

 

 

 

 

 

Грималовський І.С.

 

 

 

Ковтун А.А.

 

 

 

 

 

 

 

Стрілець І.В.

 

 

 

 

 

Івасюта М.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітрук Н.Л.

 

 

 

 

 

Криштанович О. В.

 

 

 

 

 

Гажук-Котик Л. Г.

 

 

 

 

Гаврилащук О.Д.

 

 

 

Чибор І. С.

 

 

Артеменко Г.С.

 

 

Кандидатська дисертація

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатська дисертація

 

 

 

 

 

Кандидатська дисертація

 

 

Монографія

 

 

 

 

 

Монографія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 статей

 

 

 

 

 

 

Наукова стаття

 

 

 

 

 

 

Наукова стаття

 

 

 

 

Наукова стаття

 

 

 

 

 

Наукова стаття

 

 

 

 

Наукова стаття

 

 

 

 

Наукова стаття

 

 

 

Наукова стаття

 

 

 

 

 

Наукова стаття

 

 

 

Наукова стаття

 

 

 

 

 

 

 

Наукова стаття

 

 

 

 

Наукова стаття

 

 

 

 

 

 

Наукова стаття

 

 

 

Наукова стаття

 

 

 

 

Наукова стаття

 

 

 

 

 

Наукова стаття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова стаття

 

 

 

 

 

Наукова стаття

 

 

 

 

 

Наукова стаття

 

 

 

Наукова стаття

 

 

 

 

Наукова стаття

 

 

Наукова стаття

 

Графік проведення наукових семінарів кафедри історії та культури української мови у 2017-2018 навчальному році

Виконавець Тема виступу Дата
 

1.

 

Чибор І. С.

 

Репрезентація міфологічного етнокоду культури в   українській фразеології

 

 

29.09.15

 

2.

 

Колесник Н. С.

 

Проблеми української ономастичної термінології

 

 

13.10.15

 

3.

 

Даскалюк О. Л.

 

 

 

 

24.11.15

 

4.

 

Ковтун А. А.

 

Способи семантичної деривації в українській релігійній лексиці

 

 

 

22.12.15

 

5.

 

Вітрук Н. Л.

 

Аспекти дослідження односкладних речень репрезентації у слов’янських та неслов’янських мовах

 

16.02.16

 

 

6.

 

Грималовський І. С.

 

 

 

 

15.03.16

 

7.

 

Рульова Н. І.

 

Студентський сленг

 

 

12.04.16

 

8.

 

Криштанович О. В.

 

Волелюбність як риса української ментальності у творчості Юрія Федьковича

 

 

10.05.16

 

Наукова робота кафедри журналістики

№п/п  

Види

робіт

 

 

Обсяг

 

Виконавці

 

Термін виконання

Позна-чка про вико-нання
1. Організувати звіт про нау-кову роботу кафедри за 2015 рік. Василик Л.Є. Грудень
1. Організувати звіт про ви-конання етапу НДР за 2015 р. Василик Л.Є. Грудень
3. Опублікувати в наукових виданнях 15 статей Викладачі кафедри Протягом навчального року
4. Розробити та затвердити тематику дипломних і магістерських робіт. Завідувач кафедри, керівники наукових робіт Вересень
5. Підготувати студентів до участі в олімпіадах та до ви-ступів на студентських науко-вих конференціях. Завідувач кафедри, керівники наукових робіт Протягом другого семестру
6. Брати участь у роботі між-народного проекту «Крос-медіа і якісний журналізм» Василик Л.Є.,

Гринівський Т.С.,

Пазюк Р.В.

Жук О.О.

Раренко Л.А.

Вересень-жовтень

2015 р.

7. Розробляти концепцію розвитку міжнародної Європейської асоціації якісної журналістики та спланувати її роботу у майбутньому, участь кафедри у діяльності організації Викладачі кафедри Протягом навчального року
8. Брати участь у всеукраїн-ських та міжнародних науко-вих конференціях з журна-лістики та видавничої справи Викладачі кафедри Протягом навчального року
9. Відгукуватися на нові ви-дання з соціальних комуніка-цій, автореферати кандидат-ських та докторських дисер-тацій, брати участь в опонуванні робіт Викладачі кафедри Протягом навчального року
10 Входити у редколегію наукового видання «Вісник Харківського національного університету ім. В.Каразіна. Серія «Соціальні комунікації» Василик Л.Є. Протягом року
11. Захист кандидатської дисертації Шутяк Л.М. 1 семестр

 

Наукові семінари кафедри журналістики

п

/

п

Тема

та

обговорювані питання

Виконавець (хто готує питання) Час проведен

ня

Познач-ка про вико-нання
1. Робота у крос-медійній лабораторії Пазюк Р.В. Грудень, 2015 р.
2. Концепції розвитку 3D графіки та її застосування Раренко Л.А. Січень, 2016 р.
3. Про викладання технічних дисциплін на спеціальності «Видавнича справа та редагування» Гринівський Т.С.

Пазюк Р.В.

Раренко Л.А.

Лютий,

2016 р.

 

 

№ з/п Теми Виконавці Строк прове-дення
1 2 3 4
1. Поетика віршованих творів Богдана Лепкого. проф. Бунчук Б.І., жовтень

 

асп. Пазюк Р.В.
2. Румунська україністика в загальноукраїнському культурному просторі. проф.

Антофійчук В.І.

грудень
3. Ольга Кобилянська в художній літературі. проф. Мельничук Б.І. березень
4. Indifferens та differens жанрового поля релігійної поезії (молитва – релігійний гімн – псалом). проф.

Антофійчук В.І.

 

травень

 

 

Наукова робота кафедри укр. літ.

№ з/п Вид роботи Підсумковий результат (рукопис, друкована праця, обсяг, тираж тощо) Виконавець
1 2 3 4
1.

 

Робота над виконанням п”ятого

етапу науково-дослідної

теми “Актуальні питання українського літературного процесу і фольклору”:”Своєрідність українського літературного

процесу новітнього часу. Україн-

ська фольклористика і літературознавство (друга половина ХІХ – початок

ХХ ст.).

Наукові праці

 

 

 

 

колектив кафедри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Звіт про наукову роботу кафедри за

2014 рік.

Звіт

 

Антофійчук В.І.,
викладачі кафедри
3.

 

Опублікувати в наукових виданнях

15 статей.

Наукові статті

 

викладачі кафедри

 

4.

 

 

 

 

Організувати звіти докторанта,

аспірантів і здобувачів кафедри.

 

 

 

Звіти

 

 

 

 

Антофійчук В.І.,
Бунчук Б. І.,
Мельничук Б.І.,
Кирилюк С.Д.,
Івасюк О.М.
5.

 

Підготовка до друку творів Ольги

Кобилянської у 10 томах.

Видання

у 10 томах

Антофійчук В.І.,
Кирилюк С. Д.
6.

 

 

Рецензування наукових видань,

авторефератів, опонування кандидат-

ських і докторських дисертацій.

Відгуки

 

 

Антофійчук В.І.,
викладачі кафедри

 

7.

 

 

 

 

Участь у роботі спецрад по захисту

кандидатських та докторських

дисертацій.

 

 

 

 

 

 

 

Антофійчук В.І.,
Бунчук Б. І.,
Мельничук Б.І.,
Ковалець Л.М.,
Мальцев В.С.
8.

 

 

Розробити тематикуу з НДРС для

студентів ІІІ курсу та тематику семі-

нарів з НДРС.

Тематика

семінарів

 

Антофійчук В.І.,
керівники НДРС

 

9.

 

Підготувати студентів до участі в

студентській наукові конференції.

Тези доповідей

 

наукові керівники